విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 14

அற்றதென் பாச முற்றதுன் கழலே
அருட்டுறை யுறையும் பொருட்சுவை நாத
வேறென் றிருந்த வென்னை யான்பெற
வேறின்மை கண்ட மெய்கண்ட தேவ
5. இருவினை யென்ப தென்னைகொல் அருளிய
மனமே காயம் வாக்கெனும் மூன்றின்
இதமே யகித மெனுமிவை யாயில்
கணத்திடை யழியுந் தினைத்துணை யாகா
காரணஞ் சடமதன் காரிய மஃதால்
10. ஆரணங் காம்வழி யடியேற் கென்னைகொல்
செயலென தாயினுஞ் செயலே வாராது
இயமன் செய்தி யிதற்கெனின் அமைவும்
பின்னையின் றாகும் அன்னது மிங்குச்
செய்திக் குள்ள செயலவை யருத்தின்
15. மையல்தீர் இயமற்கு வழக்கில்லை மன்ன
ஒருவரே யமையு மொருவா வொருவற்கு
இருவரும் வேண்டா இறைவனு நின்றனை
நின்னது கருணை சொல்லள வின்றே
அமைத்தது துய்ப்பின் எமக்கணை வின்றாம்
20. உள்ளது போகா தில்லது வாராது
உள்ளதே யுள்ள தெனுமுரை யதனாற்
கொள்ளும் வகையாற் கொளுத்திடு மாயின்
வள்ளன் மையெலா முன்னிட வமையும்
ஈய வேண்டு மெனும்விதி யின்றாம்
25. ஆயினு மென்னை யருந்துயர்ப் படுத்த
நாயி னேற்கு நன்றுமன் மாயக்
கருமமுங் கரும பந்தமுந்
தெருள வருளுஞ் சிவபெரு மானே.

అట్రదెన్ పాస ముట్రదున్ కళలే
అరుట్టుఱై యుఱైయుం పొరుట్చువై నాద
వేఱెన్ ఱిరుంద వెన్నై యాన్బెఱ
వేఱిన్మై కండ మెయ్గండ తేవ
5. ఇరువినై యెన్బ తెన్నైహొల్ అరుళియ
మనమే కాయం వాక్కెనుం మూండ్రిన్
ఇదమే యహిద మెనుమివై యాయిల్
కణత్తిడై యళియున్ దినైత్తుణై యాహా
కారణఞ్ సడమదన్ కారియ మగ్దాల్
10. ఆరణఙ్ కామ్వళి యడియేఱ్ కెన్నైహొల్
సెయలెన తాయినుఞ్ సెయలే వారాదు
ఇయమన్ సెయ్ది యిదఱ్కెనిన్ అమైవుం
పిన్నైయిన్ ఱాహుం అన్నదు మింగుచ్
సెయ్దిక్ కుళ్ళ సెయలవై యరుత్తిన్
15. మైయల్దీర్ ఇయమఱ్కు వళక్కిల్లై మన్న
ఒరువరే యమైయు మొరువా వొరువఱ్కు
ఇరువరుం వేండా ఇఱైవను నిండ్రనై
నిన్నదు కరుణై సొల్లళ విండ్రే
అమైత్తదు తుయ్ప్పిన్ ఎమక్కణై విండ్రాం
20. ఉళ్ళదు పోహా తిల్లదు వారాదు
ఉళ్ళదే యుళ్ళ తెనుమురై యదనాఱ్
కొళ్ళుం వహైయాఱ్ కొళుత్తిడు మాయిన్
వళ్ళన్ మైయెలా మున్నిడ వమైయుం
ఈయ వేండు మెనుమ్విది యిండ్రాం
25. ఆయిను మెన్నై యరుందుయర్ప్ పడుత్త
నాయి నేఱ్కు నండ్రుమన్ మాయక్
కరుమముఙ్ కరుమ పందమున్
తెరుళ వరుళుఞ్ సివబెరు మానే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001014===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி