విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 16

தேரா துரைப்பன் தெருமர லுளத்தொடு
பேரா தருளுதல் பெரியோர் கடனே
நின்னைக் கலப்ப தென்னுண் மையே
நின்னது நேர்மை சொல்மனத் தின்றே
5. எழுவகைத் தாதுவின் ஏழ்துளை யிரண்டும்
பெருமுழைக் குரம்பையிற் பெய்தகத் தடக்கி
நீக்கி யென்றனைப் போக்கற நிறுத்தி
இச்சை முதலிய எழுப்பி நடத்திடும்
விச்சை சாலவும் வியப்பது நிற்க
10. வாக்கும் மனமும் போக்குள தனுவுஞ்
சொல்லும் நினைவுஞ் செய்யுஞ் செயலும்
நல்லவுந் தீயவு மெல்லா மறிந்து
முறைபிற ழாமற் குறைவுநிறை வின்றாய்க்
காலமுந் தேசமும் மாலற வகுத்து
15. நடுவுநின் றருத்தலின் நடுவனா குதியே
சான்றோர் செய்தி மான்றிருப் பின்றே
சாலார் செயலே மாலா குவதே
அத்துவா மெத்தி யடங்கா வினைகளுஞ்
சுத்திசெய் தனையே ஒத்தகன் மத்திடை
20. நீங்கின வென்னை யூங்கூழ் வினைகளும்
ஆங்கவை யருத்தவ தாரைகொல் அதனாற்
கருமமு மருத்துங் கடனது வின்றாந்
தருமம் புரத்தல் பெருமைய தன்றே
கண்ணினுண் மணிய கருத்தினுட் கருத்த
25. வெண்ணெய் வேந்த மெய்கண்ட தேவ
இடர்ப்படு குரம்பையுள் இருத்தித்
துடைப்பதில் லாவரு டோன்றிடச் சொல்லே.

తేరా తురైప్పన్ తెరుమర లుళత్తొడు
పేరా తరుళుదల్ పెరియోర్ కడనే
నిన్నైక్ కలప్ప తెన్నుణ్ మైయే
నిన్నదు నేర్మై సొల్మనత్ తిండ్రే
5. ఎళువహైత్ తాదువిన్ ఏళ్దుళై యిరండుం
పెరుముళైక్ కురంబైయిఱ్ పెయ్దహత్ తడక్కి
నీక్కి యెండ్రనైప్ పోక్కఱ నిఱుత్తి
ఇచ్చై ముదలియ ఎళుప్పి నడత్తిడుం
విచ్చై సాలవుం వియప్పదు నిఱ్క
10. వాక్కుం మనముం పోక్కుళ తనువుఞ్
సొల్లుం నినైవుఞ్ సెయ్యుఞ్ సెయలుం
నల్లవున్ దీయవు మెల్లా మఱిందు
ముఱైబిఱ ళామఱ్ కుఱైవునిఱై విండ్రాయ్క్
కాలమున్ దేసముం మాలఱ వహుత్తు
15. నడువునిన్ ఱరుత్తలిన్ నడువనా కుదియే
సాండ్రోర్ సెయ్ది మాండ్రిరుప్ పిండ్రే
సాలార్ సెయలే మాలా కువదే
అత్తువా మెత్తి యడంగా వినైహళుఞ్
సుత్తిసెయ్ తనైయే ఒత్తహన్ మత్తిడై
20. నీంగిన వెన్నై యూంగూళ్ వినైహళుం
ఆంగవై యరుత్తవ తారైహొల్ అదనాఱ్
కరుమము మరుత్తుఙ్ కడనదు విండ్రాన్
తరుమం పురత్తల్ పెరుమైయ తండ్రే
కణ్ణినుణ్ మణియ కరుత్తినుట్ కరుత్త
25. వెణ్ణెయ్ వేంద మెయ్గండ తేవ
ఇడర్ప్పడు కురంబైయుళ్ ఇరుత్తిత్
తుడైప్పదిల్ లావరు టోండ్రిడచ్ చొల్లే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001016===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி