విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 18

கோலங் கொண்ட வாறுண ராதே
ஞாலங் காவலன் யானெனக் கொளீஇப்
பொய்யை மெய்யெனப் புகன்று வையத்
தோடாப் பூட்கை நாடி நாடா
5. என்னுட் கரந்தென் பின்வந் தருளி
என்னையுந் தன்னையு மறிவின் றியற்றி
என்னது யானெனு மகந்தையுங் கண்டு
யாவயின் யாவையும் யாங்கணுஞ் சென்று
புக்குழிப் புக்குப் பெயர்த்துழிப் பெயர்ந்து
10. மிக்க போகம் விதியால் விளைத்திட்டு
எற்பணி யாளாய் எனைப்பிரி யாதே
ஓடி மீள்கென ஆடல் பார்த்திட்டு
என்வழி நின்றனன் எந்தை யன்னோ
அருள்மிகு வுடைமையின் அருட்டுறை வந்து
15. பொருள்மிக அருள்தலும் பொய்ப்பகை யாதலுங்
கைகண்டு கொள்ளெனக் கடலுல கறிய
மெய்கண்ட தேவன் எனப்பெயர் விரீஇத்
தன்னுட் கரந்து தான்முன் னாகித்
தன்னதுந் தானுமா யென்னையின் றாக்கித்
20. தன்னையு மென்னையுந் தந்து தனது
செய்யா மையுமென் செயலின் மையும்
எம்மான் காட்டி யெய்தல்
அம்மா எனக்கே அதிசயந் தருமே.

కోలఙ్ కొండ వాఱుణ రాదే
ఞాలఙ్ కావలన్ యానెనక్ కొళీఇప్
పొయ్యై మెయ్యెనప్ పుహండ్రు వైయత్
తోడాప్ పూట్కై నాడి నాడా
5. ఎన్నుట్ కరందెన్ పిన్వన్ దరుళి
ఎన్నైయున్ దన్నైయు మఱివిన్ ఱియట్రి
ఎన్నదు యానెను మహందైయుఙ్ కండు
యావయిన్ యావైయుం యాంగణుఞ్ సెండ్రు
పుక్కుళిప్ పుక్కుప్ పెయర్త్తుళిప్ పెయర్ందు
10. మిక్క పోహం విదియాల్ విళైత్తిట్టు
ఎఱ్పణి యాళాయ్ ఎనైప్పిరి యాదే
ఓడి మీళ్గెన ఆడల్ పార్త్తిట్టు
ఎన్వళి నిండ్రనన్ ఎందై యన్నో
అరుళ్మిహు వుడైమైయిన్ అరుట్టుఱై వందు
15. పొరుళ్మిహ అరుళ్దలుం పొయ్ప్పహై యాదలుఙ్
కైహండు కొళ్ళెనక్ కడలుల కఱియ
మెయ్గండ తేవన్ ఎనప్పెయర్ విరీఇత్
తన్నుట్ కరందు తాన్మున్ నాహిత్
తన్నదున్ దానుమా యెన్నైయిన్ ఱాక్కిత్
20. తన్నైయు మెన్నైయున్ దందు తనదు
సెయ్యా మైయుమెన్ సెయలిన్ మైయుం
ఎమ్మాన్ కాట్టి యెయ్దల్
అమ్మా ఎనక్కే అదిసయన్ దరుమే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001018===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி