విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 2

கண்ணகன் ஞாலத்துக் கதிரவன் றானென
வெண்ணெய்த் தோன்றிய மெய்கண்ட தேவ
காரார் கிரகக் கலியாழ் வேனைநின்
பேரா வின்பத் திருத்திய பெரும

5. வினவ லானா துடையேன் எனதுளம்
நீங்கா நிலைமை யூங்கு முளையால்
அறிவின் மைமலம் பிறிவின் மையெனின்
ஓராலினை யுணர்த்தும் விராய்நின் றனையேல்
திப்பியம் அந்தோ பொய்ப்பகை யாகாய்

10. சுத்தன் அமலன் சோதி நாயகன்
முத்தன் பரம்பர னெனும்பெயர் முடியா
வேறுநின் றுணர்த்தின் வியாபக மின்றாய்ப்
பேறுமின் றாகும் எமக்கெம் பெரும
இருநிலந் தீநீர் இயமானன் காலெனும்

15. பெருநிலைத் தாண்டவம் பெருமாற் கிலாதலின்
வேறோ வுடனோ விளம்பல் வேண்டுஞ்
சீறி யருளல் சிறுமை யுடைத்தால்
அறியாது கூறினை யபக்குவ பக்குவக்
குறிபார்த் தருளினங் குருமுத லாயெனின்

20. அபக்குவ மருளினும் அறியேன் மிகத்தகும்
பக்குவம் வேண்டிற் பயனிலை நின்னாற்
பக்குவ மதனாற் பயன்நீ வரினே
நின்னைப் பருவம் நிகழ்த்தா தன்னோ
தன்னொப் பாரிலி யென்பதுந் தகுமே

25. மும்மலஞ் சடமணு மூப்பிள மையின்நீ
நின்மலன் பருவம் நிகழ்த்திய தியார்க்கோ
உணர்வெழு நீக்கத்தை ஓதிய தெனினே
இணையிலி யாயினை யென்பதை யறியேன்
யானே நீக்கினுந் தானே நீக்கினுங்

30. கோனே வேண்டா கூறல் வேண்டுங்
காண்பார் யார்கொல் காட்டாக் காலெனும்
மாண்புரை யுணர்ந்திலை மன்ற பாண்டியன்
கேட்பக் கிளக்கு மெய்ஞ்ஞா னத்தின்
ஆட்பா லவர்க்கருள் என்பதை யறியே.

కణ్ణహన్ ఞాలత్తుక్ కదిరవన్ ఱానెన
వెణ్ణెయ్త్ తోండ్రియ మెయ్గండ తేవ
కారార్ కిరహక్ కలియాళ్ వేనైనిన్
పేరా విన్బత్ తిరుత్తియ పెరుమ

5. వినవ లానా తుడైయేన్ ఎనదుళం
నీంగా నిలైమై యూంగు ముళైయాల్
అఱివిన్ మైమలం పిఱివిన్ మైయెనిన్
ఓరాలినై యుణర్త్తుం విరాయ్నిన్ ఱనైయేల్
తిప్పియం అందో పొయ్ప్పహై యాహాయ్

10. సుత్తన్ అమలన్ సోది నాయహన్
ముత్తన్ పరంబర నెనుంబెయర్ ముడియా
వేఱునిన్ ఱుణర్త్తిన్ వియాబహ మిండ్రాయ్ప్
పేఱుమిన్ ఱాహుం ఎమక్కెం పెరుమ
ఇరునిలన్ దీనీర్ ఇయమానన్ కాలెనుం

15. పెరునిలైత్ తాండవం పెరుమాఱ్ కిలాదలిన్
వేఱో వుడనో విళంబల్ వేండుఞ్
సీఱి యరుళల్ సిఱుమై యుడైత్తాల్
అఱియాదు కూఱినై యబక్కువ పక్కువక్
కుఱిబార్త్ తరుళినఙ్ కురుముద లాయెనిన్

20. అబక్కువ మరుళినుం అఱియేన్ మిహత్తహుం
పక్కువం వేండిఱ్ పయనిలై నిన్నాఱ్
పక్కువ మదనాఱ్ పయన్నీ వరినే
నిన్నైప్ పరువం నిహళ్త్తా తన్నో
తన్నొప్ పారిలి యెన్బదున్ దహుమే

25. ముమ్మలఞ్ సడమణు మూప్పిళ మైయిన్నీ
నిన్మలన్ పరువం నిహళ్త్తియ తియార్క్కో
ఉణర్వెళు నీక్కత్తై ఓదియ తెనినే
ఇణైయిలి యాయినై యెన్బదై యఱియేన్
యానే నీక్కినున్ దానే నీక్కినుఙ్

30. కోనే వేండా కూఱల్ వేండుఙ్
కాణ్బార్ యార్గొల్ కాట్టాక్ కాలెనుం
మాణ్బురై యుణర్ందిలై మండ్ర పాండియన్
కేట్పక్ కిళక్కు మెయ్ఞ్ఞా నత్తిన్
ఆట్పా లవర్క్కరుళ్ ఎన్బదై యఱియే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001002===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி