విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 6

மதிநுதல் பாக னாகிக் கதிதர
வெண்ணெய்த் தோன்றி நண்ணியுள் புகுந்தென்
உளம்வெளி செய்துன் அளவில் காட்சி
காட்டியெற் காட்டினை எனினும் நாட்டிஎன்
5. உண்மையும் பெருமையும் நுவலில் அண்ணல்
பாதாள சத்தி பரியந்த மாக
ஓதி யுணர்ந்த நானே ஏக
முழுத்தும்நின் றனனே முதல்வ முழுத்தும்
புலன்கடைப் பூழை நுழைந்தனன் கலங்கி
10. ஆங்கைந் தவத்தையும் அடைந்தனன் நீங்கிப்
போக்கு வரவு புரிந்தனன் தூக்கி
எவ்விடத் துண்மையும் இவ்விடத் தாதலுஞ்
செல்லிடத் தெய்தலுந் தெரித்த மூன்றினும்
ஒன்றெனக் கருளுல் வேண்டும் என்றும்
15. இல்ல திலதாய் உள்ள துளதெனுஞ்
சொல்லே சொல்லாய்ச் சொல்லுங் காலைச்
சிறுத்தலும் பெருத்தலு மிலவே நிறுத்தி
யானை யெறும்பி னானது போலெனின்
ஞான மன்றவை காய வாழ்க்கை
20. மற்றவை யடைந்தன வுளவெனின் அற்றன்று
விட்ட குறையின் அறிந்து தொன்று
தொட்டுவந் தனவென வேண்டும் நட்ட
பெரியதிற் பெருமையுஞ் சிறியதிற் சிறுமையு
முரியது நினக்கே யுண்மை பெரியோய்
25. எனக்கின் றாகும் என்றும்
மனக்கினி யாயினி மற்றது மொழியே.

మదినుదల్ పాహ నాహిక్ కదిదర
వెణ్ణెయ్త్ తోండ్రి నణ్ణియుళ్ పుహుందెన్
ఉళమ్వెళి సెయ్దున్ అళవిల్ కాట్చి
కాట్టియెఱ్ కాట్టినై ఎనినుం నాట్టిఎన్
5. ఉణ్మైయుం పెరుమైయుం నువలిల్ అణ్ణల్
పాదాళ సత్తి పరియంద మాహ
ఓది యుణర్ంద నానే ఏహ
ముళుత్తుమ్నిన్ ఱననే ముదల్వ ముళుత్తుం
పులన్కడైప్ పూళై నుళైందనన్ కలంగి
10. ఆంగైన్ దవత్తైయుం అడైందనన్ నీంగిప్
పోక్కు వరవు పురిందనన్ తూక్కి
ఎవ్విడత్ తుణ్మైయుం ఇవ్విడత్ తాదలుఞ్
సెల్లిడత్ తెయ్దలున్ దెరిత్త మూండ్రినుం
ఒండ్రెనక్ కరుళుల్ వేండుం ఎండ్రుం
15. ఇల్ల తిలదాయ్ ఉళ్ళ తుళదెనుఞ్
సొల్లే సొల్లాయ్స్ సొల్లుఙ్ కాలైచ్
సిఱుత్తలుం పెరుత్తలు మిలవే నిఱుత్తి
యానై యెఱుంబి నానదు పోలెనిన్
ఞాన మండ్రవై కాయ వాళ్క్కై
20. మట్రవై యడైందన వుళవెనిన్ అట్రండ్రు
విట్ట కుఱైయిన్ అఱిందు తొండ్రు
తొట్టువన్ దనవెన వేండుం నట్ట
పెరియదిఱ్ పెరుమైయుఞ్ సిఱియదిఱ్ సిఱుమైయు
మురియదు నినక్కే యుణ్మై పెరియోయ్
25. ఎనక్కిన్ ఱాహుం ఎండ్రుం
మనక్కిని యాయిని మట్రదు మొళియే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001006===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி