విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 8

தெரித்ததென் கொண்டெனை யுருத்திர பசுபதி
செடிய னேனையும் அடிமை செய்யப்
படிவங் கொண்டு முடிவுகாட் டில்லாப்
பெண்ணை யாளும் வெண்ணெய் மெய்ய
5. அவத்தையிற் றெரித்தன னாயின் அவத்தை
தெரிந்தாங் கிரித்தலு மிலனே திருத்துங்
காலம் முதலிய கருவி யாயின்
மாலும் பிரமனும் வந்தெனை யடையார்
ஓதுங் காலை யொன்றையொன் றுணரா
10. சேதந மன்றவை பேதைச் செயலுமிச்
சேதந வானாற் செயல் கொள வேண்டும்
போத மவற்றைப் புணர்வதை யறியேன்
கருவித் திரளினுங் காண்பதோ ரொன்றாம்
ஒருவுத லறியேன் உணர்வில னாதலின்
15. நிற்கொடு கண்டன னாயின் எற்குக்
கருவி யாயினை பெருமையு மிலவே
யானே பிரமங் கோனே வேண்டா
இன்னுங் கேண்மோ மன்ன நின்னின்
முன்ன மென்றன் உணர்வில னாதலின்
20. என்னைக் காண்பினுங் காண்பல காணாது
உன்னைக் காண்பினுங் காண்பல வுன்னோடு
ஒருங்கு காண்பினுங் காண்பல அருந்துணை
கண்ட வாறே தெனது கண்ணே
அண்ட வாண அருட்பெருங் கடலே.

తెరిత్తదెన్ కొండెనై యురుత్తిర పసుబది
సెడియ నేనైయుం అడిమై సెయ్యప్
పడివఙ్ కొండు ముడివుహాట్ టిల్లాప్
పెణ్ణై యాళుం వెణ్ణెయ్ మెయ్య
5. అవత్తైయిఱ్ ఱెరిత్తన నాయిన్ అవత్తై
తెరిందాఙ్ కిరిత్తలు మిలనే తిరుత్తుఙ్
కాలం ముదలియ కరువి యాయిన్
మాలుం పిరమనుం వందెనై యడైయార్
ఓదుఙ్ కాలై యొండ్రైయొన్ ఱుణరా
10. సేదన మండ్రవై పేదైచ్ చెయలుమిచ్
సేదన వానాఱ్ సెయల్ కొళ వేండుం
పోద మవట్రైప్ పుణర్వదై యఱియేన్
కరువిత్ తిరళినుఙ్ కాణ్బదో రొండ్రాం
ఒరువుద లఱియేన్ ఉణర్విల నాదలిన్
15. నిఱ్కొడు కండన నాయిన్ ఎఱ్కుక్
కరువి యాయినై పెరుమైయు మిలవే
యానే పిరమఙ్ కోనే వేండా
ఇన్నుఙ్ కేణ్మో మన్న నిన్నిన్
మున్న మెండ్రన్ ఉణర్విల నాదలిన్
20. ఎన్నైక్ కాణ్బినుఙ్ కాణ్బల కాణాదు
ఉన్నైక్ కాణ్బినుఙ్ కాణ్బల వున్నోడు
ఒరుంగు కాణ్బినుఙ్ కాణ్బల అరుందుణై
కండ వాఱే తెనదు కణ్ణే
అండ వాణ అరుట్పెరుఙ్ కడలే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001008===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி