విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 11 పాసురము : ఇందళం

மகர வார்கடல் வந்தண வும்மணற் கானல்வாய்ப்
புகலி ஞானசம் பந்தன்எ ழில்மிகு பூந்தராய்ப்
பகவ னாரைப்ப ரவுசொன் மாலைபத் தும்வல்லார்
அகல்வர் தீவினை நல்வினை யோடுட னாவரே.

మహర వార్గడల్ వందణ వుమ్మణఱ్ కానల్వాయ్ప్
పుహలి ఞానసం పందన్ఎ ళిల్మిహు పూందరాయ్ప్
పహవ నారైప్ప రవుసొన్ మాలైబత్ తుమ్వల్లార్
అహల్వర్ తీవినై నల్వినై యోడుడ నావరే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001011===>../../isai/02/2001011.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఎవరైతే పుండరీకమున వెలసిన ఆ భగవంతుని గూర్చి ఒక పూమాలగా కూర్చి వ్రాసిన పది పాశురములను కంఠస్తముచేసి,
ఆ దేవుని ప్రతిరూపమును ఎదుటివ్యక్తి రూపమున గుర్తించి, ఒప్పచెప్పినట్లుగా పాడుకుంటూ,
మరచేపలు వసించు ఆ అతి పొడుగైన సముద్రతీరమున , అందమైన, సువాసనలను వెదజల్లు మొగలి పుష్పములు పూయించు
ఉద్యానవనమును సమీపిస్తూ వచ్చెదరో వారు తమ పాప కర్మలనుండి విముక్తులై, సద్గుణములను(బడసి ఆ భగవంతునిలో ఐక్యమయ్యెదరు..

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி