విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 3 పాసురము : ఇందళం

சங்கு செம்பவ ளத்திரண் முத்தவை தாங்கொடு
பொங்கு தெண்டிரை வந்தலைக் கும்புனற் பூந்தராய்த்
துங்க மால்களிற் றின்னுரி போர்த்துகந் தீர்சொலீர்
மங்கை பங்கமும் அங்கத்தொ டொன்றிய மாண்பதே.

సంగు సెంబవ ళత్తిరణ్ ముత్తవై తాంగొడు
పొంగు తెండిరై వందలైక్ కుంబునఱ్ పూందరాయ్త్
తుంగ మాల్గళిఱ్ ఱిన్నురి పోర్త్తుహన్ దీర్సొలీర్
మంగై పంగముం అంగత్తొ టొండ్రియ మాణ్బదే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001003===>../../isai/02/2001003.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

శంఖములను, ఎర్రని పగడములను, తెల్లని ముత్యములను గుంపులు గుంపులుగా తీసుకొని వచ్చుచూ
పొంగుచున్న అలలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన సముద్రము గల పూంతరమనబడు శీర్కాళి మహానగరమున
చీల్చబడిన, మధమెక్కిన ఏనుగు చర్మమును తిరుమేనిపై కప్పుకొని ఆనందముగ వెలసిన ఓ! పరమాత్మా!
మీ యొక్క శరీరములో ఒక భాగముగా ఇమిడిపోయి వెలుగొందుచున్న ఆ స్త్రీ రూపము యొక్క గొప్పదనమును గూర్చి దయజేసి మాకు తెలియజేయుము.

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி