విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 6 పాసురము : ఇందళం

மாதி லங்கிய மங்கைய ராட மருங்கெலாம்
போதி லங்கம லம்மது வார்புனற் பூந்தராய்ச்
சோதி யஞ்சுடர் மேனிவெண் ணீறணி வீர்சொலீர்
காதி லங்குழை சங்கவெண் டோடுடன் வைத்ததே.

మాది లంగియ మంగైయ రాడ మరుంగెలాం
పోది లంగమ లమ్మదు వార్బునఱ్ పూందరాయ్స్
సోది యంజుడర్ మేనివెణ్ ణీఱణి వీర్సొలీర్
కాది లంగుళై సంగవెణ్ టోడుడన్ వైత్తదే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001006===>../../isai/02/2001006.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

కన్నులకు మిరుమిట్లు గొల్పుతూ మిక్కిలి తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న తన శరీరమునంతటా తెల్లని పవిత్రమైన స్మశాన బూడిదను పూసుకొని,
నిత్యమూ జలముతో కళకళలాడుతూ వికసించుటకు సిద్ధముగానున్న స్వచ్చమైన తామరపుష్పములు తమ సహజ సిద్ధమైన తేనెను ఆ నీటిలో అన్ని దిశలకు విడువగా,
అందమైన కన్యకామణులు నాట్యము చేస్తున్న ఆ `పుంతర` మను ప్రాంతమున వెలసియున్న ఓ భగవంతుడా!
దయచేసి నీవు నీ కర్ణములకు పురుషులు ధరించు కర్ణాభరణముతో పాటుగా, శంఖముతో చేయబడిన స్త్రీలు ధరించు కర్ణాభరణముకూడా ధరించుటకు గల కారణమును మాకు తెలియచేయుము.

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி