విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 8 పాసురము : ఇందళం

வருக்க மார்தரு வான்கடு வன்னொடு மந்திகள்
தருக்கொள் சோலை தருங்கனி மாந்திய பூந்தராய்த்
துரக்கு மால்விடை மேல்வரு வீர்அடி கேள்சொலீர்
அரக்கன் ஆற்றல் அழித்தருளாக்கிய ஆக்கமே.

వరుక్క మార్దరు వాన్కడు వన్నొడు మందిహళ్
తరుక్కొళ్ సోలై తరుంగని మాందియ పూందరాయ్త్
తురక్కు మాల్విడై మేల్వరు వీర్అడి కేళ్సొలీర్
అరక్కన్ ఆట్రల్ అళిత్తరుళాక్కియ ఆక్కమే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001008===>../../isai/02/2001008.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

అతి పెద్దదైన నందిని వాహనముగా చేసుకొని , దానిపై స్వారీ చేస్తూ,
ఆడ మరగతములు గుంపులు గుంపులుగా గల మగ మరగతములతో సంచరించుచూ,
అనేక విధములైన పళ్ళ వృక్షములున్న వనములు గల `పుంతర`మను ప్రదేశమున వెలసియున్న ఓ నాథా!
మిక్కిలి నైపుణ్యము, చాకచక్యము గల రాక్షసులను సంహరించి, పిదప వారిపై నీ దయ కురిపించి మోక్షమును ప్రసాదించుటకు గల కారణమేమిటో తెలియచేయుము.

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி