విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : ఇందళం

வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடநி லாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மால்அயன் நேடிஉ மைக்கண்டி லாமையே.

వరిహొళ్ సెంగయల్ పాయ్బునల్ సూళ్ంద మరుంగెలాం
పురిసై నీడుయర్ మాడని లావియ పూందరాయ్స్
సురుది పాడియ పాణియల్ తూమొళి యీర్సొలీర్
కరియ మాల్అయన్ నేడిఉ మైక్కండి లామైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001009===>../../isai/02/2001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మిక్కిలి ప్రకాశవంతమైన ,ఎత్తైన గోడలు గల పొడుగాటి భవనములు, చుట్టూరా జల ఉద్యానవనములను కలిగి,
ఆ నీట ఎర్రని చారలు గల మీనములు అందముగా జలకాలాడుచున్న పుంతరమను ప్రాంతమున వెలసిన ఓ దేవా!,
నీ కొరకు ఎంతవెదకినా, నల్లని మేఘము వంతి శరీరచ్చాయ కలిగిన ఆ విష్ణుమూర్తికి, బ్రహ్మలకు సహితం
నీవు కనబడకపోవుటకు గల కారణమేమిటో తెలియచేయుము

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி