విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 10 పాసురము : కాందార పంజమం

வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.

వెట్ర రైయుళల్ వార్దువర్ ఆడైయ వేడత్ తారవర్ కళ్ఉరై కొళ్ళన్మిన్
మట్ర వరుల కిన్నవ లమ్మవై మాట్రహిల్లార్
కట్ర వర్దొళు తేత్తుసిఱ్ ఱంబలం కాద లాల్గళఱ్ సేవడి కైదొళ
ఉట్ర వర్ఉల కిన్ఉఱు తిహొళ వల్లవరే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001010===>../../isai/03/3001010.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

పొడుగైన కాషాయవర్ణపు అంగీని ధరించు బౌద్ధులను, మూఢులై దిగంబరులుగ సంచరించు జైనులను,
నిజమైన భక్తులుగ మనము వీడనాడవలె, అల్పమైన వారి నీతిమాలిన విషవ్యాఖ్యబోధనలను,
ఙ్నానులైనవారు చేయు ఆరాధనలను, దివ్యమైన ఆ ఈశ్వరుని చరణములను కొలుచు కీర్తనలను,
భవ్యమైన మానవజన్మనెత్తి మనమనుభవించు ఫలితములను, సత్యమైన ఆ చిదంబరమునకేగి తలచి, కొనియాడి తరించవలయును!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி