విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 11 పాసురము : కాందార పంజమం

நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.

నాఱు పూంబొళిల్ నణ్ణియ కాళియుళ్ నాన్మ ఱైవల్ల ఞానసం పందన్
ఊఱుం ఇన్తమి ళాల్ఉయర్న్ తార్ఉఱై తిల్లైదన్నుళ్
ఏఱు తొల్బుహళ్ ఏందుసిఱ్ ఱంబలత్ తీస నైఇసై యాఱ్చొన్న పత్తివై
కూఱు మాఱువల్ లార్ఉయర్న్ తారొడుం కూడువరే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001011===>../../isai/03/3001011.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

పరిమళభరితమై, మనోల్లాసమును కలిగించు ఉద్యానవనములుగల శీర్కాళియందు
నాల్గువేద నిష్ణాతుడైన తిరుఙ్నానసంబంధర్, మధురమైన తమిళబాషలో విశిష్టత్వముగల తిల్లైనగరమందు
ఆ చిదంబరనాథునిపై పురాతనమైన రాగములను చేర్చి, కూర్చి, ఆతని దివ్యకీర్తిని కొనియాడె, ఇప్పది పాసురలమందు
ఆనందకరమైనవిగ భావించి పాడు సజ్జనులు చేరెదరు మరణానంతరము దేవతలుండు స్వర్గలోకమందు.

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி