విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 2 పాసురము : కాందార పంజమం

கொட்ட மேகம ழும்குழ லாளொடு கூடி னாய்எரு தேறி னாய்நுதற்
பட்ட மேபுனை வாய்இசை பாடுவ பாரிடமா
நட்ட மேநவில் வாய்மறை யோர்தில்லை நல்ல வர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
இட்ட மாஉறை வாய்இவை மேவிய தென்னைகொலோ.

కొట్ట మేహమ ళుమ్కుళ లాళొడు కూడి నాయ్ఎరు తేఱి నాయ్నుదఱ్
పట్ట మేబునై వాయ్ఇసై పాడువ పారిడమా
నట్ట మేనవిల్ వాయ్మఱై యోర్దిల్లై నల్ల వర్బిరి యాదసిఱ్ ఱంబలం
ఇట్ట మాఉఱై వాయ్ఇవై మేవియ తెన్నైహొలో.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001002===>../../isai/03/3001002.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

దట్టమైన సువాసనోపేత కురులుగల శివకామినిని దర్పముగ, ఐక్యమొనరించుకొంటివే!
దృఢమైన వృషభమునధిరోహించి వీరత్వముతో దాని శిఖరమున అమరియుంటివే!
ఎర్రనైన మేలిమి సువర్ణకవచము శోభామయమై కాంతులీన, నుదుట ధరించితివే!
సైన్యమైన భూతగణములు చుట్టూరాజేరి పాడుచుండ, ఆనందముగ నటనమాడితివే!
శ్రేష్టమైన వేదములనాలాపన చేయు బ్రాహ్మణులు వీడకనుండ, చిదంబరమున వెలసితివే!
భవ్యమైన ఈ ఐదులీలనొనర్చుటకు గల కారణమును దయతో వివరించి మమ్మనుగ్రహించవే!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி