విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 3 పాసురము : కాందార పంజమం

நீலத் தார்கரி யமிடற் றார்நல்ல நெற்றி மேல்உற்ற கண்ணி னார்பற்று
சூலத் தார்சுட லைப்பொடி நீறணி வார்சடையார்
சீலத் தார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழக்
கோலத் தாய்அரு ளாய்உன காரணம் கூறுதுமே.

నీలత్ తార్గరి యమిడఱ్ ఱార్నల్ల నెట్రి మేల్ఉట్ర కణ్ణి నార్బట్రు
సూలత్ తార్సుడ లైప్పొడి నీఱణి వార్సడైయార్
సీలత్ తార్దొళు తేత్తుసిఱ్ ఱంబలం సేర్ద లాల్గళఱ్ సేవడి కైదొళక్
కోలత్ తాయ్అరు ళాయ్ఉన కారణం కూఱుదుమే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001003===>../../isai/03/3001003.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

నీలికలువలనుబ్రోలు నల్లని కంఠము గలవాడా! అందమైన ఫాలభాగమందు నేత్రము గలవాడా!
హస్తమందు త్రిశూలాయుధము గలవాడా! స్మశాన విభూతి రేణువులు మేనియందు గలవాడా!
దట్టముగ అల్లబడిన జటాజూటము గలవాడా! ఉన్నతోత్తమునిగ తిల్లైనగరమున వెలసియుండువాడా!
శీలవంతులచే \\\" ఓ! సౌందర్య నటరాజమూర్తీ!\\\" అని కొలవబడువాడా! ముంగాలియందు కడియము నలంకరించుకొనియుండువాడా!
నీ దివ్యశ్రీచరణములను కరములతో తాకి వందనమొసగుమారు మమ్ములననుగ్రహించు! ఓ ఈశ్వరుడా!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி