విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 5 పాసురము : కాందార పంజమం

தொல்லை யார்அமு துண்ணநஞ் சுண்டதோர் தூம ணிமிட றாபகு வாயதோர்
பல்லை யார்தலை யிற்பலி ஏற்றுழல் பண்டரங்கா
தில்லை யார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழ
இல்லை யாம்வினை தான்எரி யம்மதில் எய்தவனே.

తొల్లై యార్అము తుణ్ణనఞ్ సుండదోర్ తూమ ణిమిడ ఱాబహు వాయదోర్
పల్లై యార్దలై యిఱ్పలి ఏట్రుళల్ పండరంగా
తిల్లై యార్దొళు తేత్తుసిఱ్ ఱంబలం సేర్ద లాల్గళఱ్ సేవడి కైదొళ
ఇల్లై యామ్వినై తాన్ఎరి యమ్మదిల్ ఎయ్దవనే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001005===>../../isai/03/3001005.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

అసురుల త్రిపురములను భస్మమొనరింప మేరువింటంబుచే అగ్నికణమును సంధించినవాడా!
సురులకు అమృతమునొసగుటకు, గరళమును సేవించి నిలుపుకొనిన నీలివర్ణపుకంఠముగలవాడా!
దంతములతో కూడియుండు విరిగిన కపాలమందు భిక్షనర్థించుచూ ఊరూరా సంచరించువాడా!
నాట్యములలో విశిష్టమైనదైన \\\"పాండరంగమ\\\" ను నాట్యమును అందముగ, అలవోకగనాడువాడా!
విప్రులచే కొలవబడుచు తిల్లైనగరమున ఆనందముగ వెలసియున్న నటరాజస్వరూపుడా!
కరములతో తాకి కొలిచినచో నీ దివ్యశ్రీచరణములను, మా కర్మలనన్నింటినీ నిర్మూలించువాడా!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி