విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 6 పాసురము : కాందార పంజమం

ஆகந் தோய்அணி கொன்றை யாய்அனல் அங்கை யாய்அம ரர்க்கம ராவுமை
பாகந் தோய்பக வாபலி யேற்றுழல் பண்டரங்கா
மாகந் தோய்பொழில் மல்குசிற் றம்பலம் மன்னி னாய்மழு வாளி னாய்அழல்
நாகந் தோய்அரை யாய்அடி யாரைநண் ணாவினையே.

ఆహన్ తోయ్అణి కొండ్రై యాయ్అనల్ అంగై యాయ్అమ రర్క్కమ రావుమై
పాహన్ తోయ్బహ వాబలి యేట్రుళల్ పండరంగా
మాహన్ తోయ్బొళిల్ మల్గుసిఱ్ ఱంబలం మన్ని నాయ్మళు వాళి నాయ్అళల్
నాహన్ తోయ్అరై యాయ్అడి యారైనణ్ ణావినైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001006===>../../isai/03/3001006.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఛాతిభాగమందు రమ్యమైన కొండ్రైపుష్పములను అలంకరించుకొనియుండువాని,
హస్తభాగమందు ఎర్రగ మెరయు ఆరని జ్వాలాగ్నిమంటలను బుచ్చుకొనియుండువాని,
అర్థభాగమందు సౌందర్యవతి అంబికాదేవిని ఐక్యమొనరించుకొనియుండు దేవదేవుని,
పాండరంగమందు ఆనందమును పొందుచు నటనమాడు ఆ కపాలభిక్షువుని,
ఆకాశమందు మేఘములను తాకు ఉద్యానవనములుండు చిదంబరమున స్థిరముగ వెలసియుండువాని,
కరభాగమందు విజయసంకేతముగ పదునైన గండ్రగొడ్డలిని పట్టుకొనియుండువాని,
జఘనభాగమందు వస్త్రముగ విషసర్పములనన్నింటిని చుట్టుకొనియుండువాని,
దివ్యచరణములందు పూజలనొనరించిరి భక్తులు, నిర్మూలించుకొనుటకై తమ జన్మకర్మలనన్నింటిని!!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி