విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 7 పాసురము : కాందార పంజమం

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே.

సాది యార్బళిఙ్ కిన్నొడు వెళ్ళియ సంగ వార్గుళై యాయ్దిహ ళప్పడుం
వేది యావిహిర్ తావిళ వారణి తిల్లైదన్నుళ్
ఆది యాయ్క్కిడం ఆయసిఱ్ ఱంబలం అంగై యాల్దొళ వల్లడి యార్గళై
వాది యాదహలుమ్నలి యామలి తీవినైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001007===>../../isai/03/3001007.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మేలుజాతిరాయి శ్వేతశంఖముతో చేయబడిన కర్ణకుండలమును ధరించువాడా!
వేదగీతికలందు వికీర్తుడవని కొనియాడబడు ఉత్తమ బ్రాహ్మణ తేజోమయుడా!
తిరునాళ్ళతిసంబరముగ జరుగు అందమైన చిదంబరమందలి ఆదిభగవంతుడా!
తొలగించెదవు మా పాపకర్మములను, కైమోడ్పులర్పించి నిను కొలిచిన, ఓ పరమేశ్వరుడా!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி