విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 8 పాసురము : కాందార పంజమం

வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.

వేయి నార్బణైత్ తోళియొ టాడలై వేండి నాయ్విహిర్ తాఉయిర్ కట్కము
తాయి నాయ్ఇడు కాట్టెరి యాడల్అ మర్ందవనే
తీయి నార్గణై యాల్బురం మూండ్రెయ్ద సెమ్మై యాయ్దిహళ్ కిండ్రసిఱ్ ఱంబలం
మేయి నాయ్గళ లేదొళు తెయ్దుదుం మేలులహే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001008===>../../isai/03/3001008.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

విశాల వెదురుబొంగులవంటి భుజములుగల కాళికాదేవితో నటనమాడుటను ఇష్టపడితివి!
సకల జీవరాసులకు వికీర్తునిగనుండి కరుణామృతమును పంచియిచ్చుటందు మక్కువజూపితివి!
అలల అగ్నిఆరకనుండు స్మశాన భూవేదికలపై దివ్యనటనమాడుచూ ఆనందించితివి!
జ్వాలల మొనఅంబును సంధించి త్రిపురాసురుల ముప్పురములను భస్మమొనరించితివి!
కళల శివకామి సమేత నటరాజమూర్తివై దివ్యానుగ్రహమునొసగ, చిదంబరమును నీ స్థలముగ చేసుకొంటివి!
మువ్వల అందెలను ధరింపబడిన మీయొక్క చరణారవిందములను కొలిచినచో శివలోకమేగుట తథ్యమంటివి!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி