విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : కాందార పంజమం

தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.

తారి నార్విరి కొండ్రై యాయ్మది తాంగు నీళ్సడై యాయ్దలై వానల్ల
తేరి నార్మఱు కిన్తిరు వారణి తిల్లైదన్నుళ్
సీరి నాల్వళి పాడొళి యాదదోర్ సెమ్మై యాల్అళ కాయసిఱ్ ఱంబలం
ఏరి నాల్అమర్న్ తాయ్ఉన సీరడి యేత్తుదుమే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001009===>../../isai/03/3001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

విరబూసిన పరిమళభరిత కొండ్రైపుష్పమాలలను సువిశాల వక్షస్థలముపై ధరించువానిపై,
ఆరబోసిన వెన్నెలను కురిపించు చంద్రవంకను దట్టమైన జఠముడులందు చుట్టుకొనువానిపై,
సిరులనొలుకు తిల్లైనగరవీధులందు శోభను సంతరించుకొనిన రథములపై ఊరేగువానిపై,
శ్రేష్టమైన వేదగ్రంథానుసారముగ భక్తితో ఆరాధనచేయు సద్బ్రాహ్మణులందు కరుణనొసగువానిపై,
దేవాధిదేవునిగ చిదంబరమున మక్కువతో వెలసిన ఆ ఈశ్వరుని చరణారవిందములపై,
రాగయుక్తముగ గానమొనరించి, కీర్తిని కొనియాడి, జేరుకొనెదము ఆ శివలోకమును ఇకపై!!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி