విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
నాలుగవ తిరుమురై
113 పది పాటల కూటమి, 1070 పాసురములు, 50 ఆలయములు
001 తిరువదిహై వీరట్టానం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 6 పాసురము : కొల్లి

சலம்பூவொடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உன்னாமம்என் னாவில் மறந்தறியேன்
உலந்தார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்வாய் உடலுள்ளுறு சூலை தவிர்த்தருளாய்
அலந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே. 

సలంబూవొడు తూబం మఱందఱియేన్ తమిళోడిసై పాడల్ మఱందఱియేన్
నలందీంగిలుం ఉన్నై మఱందఱియేన్ ఉన్నామమ్ఎన్ నావిల్ మఱందఱియేన్
ఉలందార్దలై యిఱ్పలి కొండుళల్వాయ్ ఉడలుళ్ళుఱు సూలై తవిర్త్తరుళాయ్
అలందేన్అడి యేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే. 
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>4====>4001006===>../../isai/04/4001006.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

నీళ్ళు, పూలు, సుగంధ ధ్రవ్యాలతొ నిను పూజించాలి ఆని తెలిక మరచితిని, తమిళ్ళ భాషలొ ని పాటలు పాడుచు నిన్ను పొగడుతు గానము చెయుట నెను మరువను, జయ అపజయాలలొ నిన్ను ఎన్నడు మరువలెదు, పరమపురుష అయిన వారి న్నామాన్ని నాళిక చివర ఉండి, దానిని ఎపుడు పలుకుట మరువను, దెహంలొ నున్న ఎముకలు పట్టుత్త్వము కోల్పోయి నున్న మమ్మల్ని, శ్మశానంలొ తిరుగుతు ప్రజలయొక్క కపాలాని చెతపట్టువంటి వారైన మీరు దయతొ ఈ భాదలనుండి మమ్ము కాపాడుము. మి భానిస అయిన నెను అటువంటి భాదను అనుభవించియున్నాను.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
சிறபி