విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
నాలుగవ తిరుమురై
113 పది పాటల కూటమి, 1070 పాసురములు, 50 ఆలయములు
001 తిరువదిహై వీరట్టానం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 8 పాసురము : కొల్లి

வலித்தேன்மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் வஞ்சம்மனம் ஒன்றும் இலாமையினால்
சலித்தால்ஒரு வர்துணை யாருமில்லைச் சங்கவெண்குழைக் காதுடை யெம்பெருமான்
கலித்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே கலக்கிமலக் கிட்டுக் கவர்ந்துதின்ன
அலுத்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே. 

వలిత్తేన్మనై వాళ్క్కై మహిళ్ందడియేన్ వంజమ్మనం ఒండ్రుం ఇలామైయినాల్
సలిత్తాల్ఒరు వర్దుణై యారుమిల్లైచ్ చంగవెణ్గుళైక్ కాదుడై యెంబెరుమాన్
కలిత్తేయెన్ వయిట్రిన్ అహంబడియే కలక్కిమలక్ కిట్టుక్ కవర్ందుదిన్న
అలుత్తేన్అడి యేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే. 
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>4====>4001008===>../../isai/04/4001008.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మొసము చెయు ఆలొచన కొంచెం కూడ మదియందు లెదు. మి భానిస అయిన నెను గృహస్తు జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుటకు నిర్ణించుకొంటిని, ఆ జీవనంలొ ఎదైన ఇబ్బంది కల్గిన నాకు తొడు నిల్చువారు లెరు. మన భగవంతుడు తెల్లని గవ్వలవంటి కుండలాలు దరించెను, మి భానిస అయిన నెను ఎముకుల భాదను తట్టుకొనలెక మూర్బబొయి కడుపులొ భాద అధికమవును.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
சிறபி