విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
నాలుగవ తిరుమురై
113 పది పాటల కూటమి, 1070 పాసురములు, 50 ఆలయములు
001 తిరువదిహై వీరట్టానం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : కొల్లి

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே. 

పొన్బోల మిళిర్వదొర్ మేనియినీర్ పురిబున్చడై యీర్మెలి యుంబిఱైయీర్
తున్బేహవ లైబిణి యెండ్రివట్రై నణుహామల్ తురందు కరందుమ్ఇడీర్
ఎన్బోలిహళ్ ఉమ్మై యినిత్తెళియార్ అడియార్బడు వదిదు వేయాహిల్
అన్బేఅమై యుమ్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే. 
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>4====>4001009===>../../isai/04/4001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

బంగారపు వన్నెతొ మెరిసె దెహం కల్గినవాడు భగవంతుడు. మట్టితొ, చుట్టబడిన కట్టయితొ నున్న వాడు నన్ను దరిచెరక, మన యొక్క భాదలు, ఆత్రుతలు,రొగాలు తరిమి కొట్టగలడా? ఇదియెనా నిన్ను నమ్ముకున్న నీ భక్తులు భాదపడవలసినది. ప్రజలు ఇంకను నిన్ను ఎన్నడు నమ్మరు. అట్టువంట్టి ప్రెమ చాలును.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
சிறபி