విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఐదవ తిరుమురై
100 పది పాటల కూటమి, 1015 పాసురములు, 76 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 2

அரும்பற் றப்பட ஆய்மலர் கொண்டுநீர்
சுரும்பற் றப்படத் தூவித் தொழுமினோ
கரும்பற் றச்சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பெரும்பற் றப்புலி யூரெம் பிரானையே.

అరుంబఱ్ ఱప్పడ ఆయ్మలర్ కొండునీర్
సురుంబఱ్ ఱప్పడత్ తూవిత్ తొళుమినో
కరుంబఱ్ ఱచ్చిలైక్ కామనైక్ కాయ్ందవన్
పెరుంబఱ్ ఱప్పులి యూరెం పిరానైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>5====>5001002===>../../isai/05/5001002.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி