విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఆరవ తిరుమురై
99 పది పాటల కూటమి, 981 పాసురములు, 65 ఆలయములు
కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
மொததம 1089 పాసురములు
పాసుర సంఖ్య :
அடுதத పాసురము
ఈ పాసుర చరిత్ర :

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தில்லையிலிருந்து சென்று திருவேட்களம் திருக்கழிப்பாலை வணங்கி , மீண்டும் வந்து தில்லைக் கூத்தப் பெருமானைத் தொழுது பாடியருளியது இத் திருப்பதிகம் . ( தி .12 திருநா . புராணம் - 175.) குறிப்பு : இத் திருமுறைமுழுதும் திருத்தாண்டகங்களால் தொகுக்கப் பெற்றது . இருபத்தேழ் எழுத்து முதலாகப் பெற்று வரும் அடிகளாலாகிய செய்யுள்கள் ` தாண்டகம் ` எனப்படும் . இருபத்தேழ் எழுத்திற் குறைந்துவரும் அடிகளாலாகிய செய்யுள்கள் ` சந்தம் ` எனப்படும் . சந்த அடிகளும் தாண்டகங்களில் விரவி வருதல் உண்டு . அவ்வாறு வரும் செய்யுள்கள் , ` சந்தத் தாண்டகம் - தாண்டகச் சந்தம் - சமசந்தத் தாண்டகம் ` என ஏற்ற பெற்றியான் வழங்கப்பெறும் . இத்திருமுறையுள்ளும் அவ்வாறு வந்தன உள . தாண்டகம் முதலியவற்றின் இயல்புகளை யாப்பருங்கல விருத்தி முதலியவற்றுட் காணலாம் . ` ஆரியத்திலுள்ள தண்டகம் என்னும் ஒருவகைச் செய்யு ளோடு சம்பந்தம் உடைமை பற்றித் ` தாண்டகம் ` எனப்பட்டது ` என்பர் . எவ்வாறாயினும் எழுத்தளவை நோக்காது , ஒன்று , இரண்டு , ஐந்து , ஆறாம் சீர்கள் மூவசைச் சீர்களாகவும் , ஏனைய சீர்கள் ஈரசைச் சீர் களாகவும் அமைந்த எண்சீரடி நான்கினால் வரச்செய்தலே ஈண்டுக் கருத்தென்க . இத்திருப்பதிகம் , இறைவனது பேரருள் இயல்புகளைப் பேசுந்தொறும் உளதாகிய பேரின்ப மேலீட்டில் அருளிச் செய்தது . அன்னதாகவே , இதனுள் இறைவனைப் பல பெயர்களாற் குறித்தருளி யது , அவ்வியல்புகளை எல்லாம் தாம் பலபட எடுத்துப் பேசிய வாற்றினை அருளிச்செய்தவாறாம் . கோயில் - தில்லை . இத் தலத்தையே , ` கோயில் ` எனச் சிறந்தெடுத்தோதுதல் , உடம்பினுள் இறைவர் வெளிப்பட்டு நின்று ஆடல் இயற்ற நிற்கும் நெஞ்சகம் போல , உலகினுள் அவ்வாறு நிற்றல் பற்றி என்க . ` பெரிய திருத்தாண்டகம் ` என்றது , மேற்கூறிய அளவிற் குறையாத அடிகளே பெற்ற தாண்டகம் என்றவாறு . அதனிற் குறைந்ததனையும் , சிலர் , ` தாண்டகம் ` என வழங்குதல் பற்றி இவ்வாறு கூறப்பட்டது . இப்பெயரினை இத்திருமுறை முழுவதற்கும் உரியதாகக் கொள்க .

 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>6====>6001000===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி