విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఏడవ తిరుమురై
100 పది పాటల కూటమి, 1026 పాసురములు, 84 ఆలయములు
001 తిరువెణ్ణెయ్నల్లూర్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 5 పాసురము : ఇందళం

பாதம்பணி வார்கள்பெறு
    பண்டம்மது பணியா
யாதன்பொரு ளானேன்அறி
    வில்லேன்அரு ளாளா
தாதார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆதீஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.

పాదంబణి వార్గళ్బెఱు
పండమ్మదు పణియా
యాదన్బొరు ళానేన్అఱి
విల్లేన్అరు ళాళా
తాదార్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
ఆదీఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేన్ఎన లామే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>7====>7001005===>../../isai/07/7001005.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

లోహ శిలాదులతో పరిపూర్ణమైన పెణ్ణానది శోభకు దక్షిణ తీరంలోని వెణ్ణెయ్నల్లూర్ అరుళ్తురై కోవిలలో వశించే నీవే మూలకారకుడవు ! అనుగ్రహ స్వరూపుడవైన ఓ దేవా! చిర కాలం నుండి నీ దాసుడను కాదని ఇప్పుడు వాదించడం అంత సరికాదేమో? నేను అవివేకిని , మూఢుణ్ని.
\\\\\\\'ఆతన్‌\\\\\\\' అనే పదానికి అర్థాన్ని నేనే! నేను అలా పాత్రుణ్ని కాకపోయినా నీ పాదసేవ చేసే వారి కిచ్చే వరాలను నాకు కూడ దయ చేయవయ్యా! నన్ను అలక్ష్యం చేయకయ్యా!

சிறபி