విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఎనిమిదవ తిరుమురై
76 పది పాటల కూటమి, 1058 పాసురములు
01 తిరువాసహం-సివబురాణం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பன்யான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

నమచ్చివాయ వాఅళ్గ నాదన్తాళ్ వాళ్గ
ఇమైప్పొళుదుం ఎన్నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్వాళ్గ
కోహళి యాండ కురుమణిదన్ తాళ్వాళ్గ
ఆహమ మాహినిన్ ఱణ్ణిప్పాన్ తాళ్వాళ్గ
ఏహన్ అనేహన్ ఇఱైవ నడివాళ్గ 5
వేహఙ్ కెడుత్తాండ వేందనడి వెల్గ
పిఱప్పఱుక్కుం పిఞ్ఞహండ్రన్ పెయ్గళల్గళ్ వెల్గ
పుఱత్తార్క్కుచ్ చేయోండ్రన్ పూంగళల్గళ్ వెల్గ
కరంగువివార్ ఉళ్మహిళుఙ్ కోన్కళల్గళ్ వెల్గ
సిరంగువివార్ ఓంగువిక్కుఞ్ సీరోన్ కళల్వెల్గ 10
ఈస నడిబోట్రి ఎందై యడిబోట్రి
తేస నడిబోట్రి సివన్చే వడిబోట్రి
నేయత్తే నిండ్ర నిమల నడిబోట్రి
మాయప్ పిఱప్పఱుక్కుం మన్న నడిబోట్రి
సీరార్ పెరుందుఱైనం తేవ నడిబోట్రి 15
ఆరాద ఇన్బం అరుళుమలై పోట్రి
సివనవన్ఎన్ సిందైయుళ్ నిండ్ర అదనాల్
అవనరు ళాలే అవన్తాళ్ వణఙ్ంగిచ్
సిందై మహిళచ్ చివబురా ణందన్నై
ముందై వినైముళుదుం మోయ ఉరైప్పన్యాన్ 20
కణ్ణుదలాన్ తన్కరుణైక్ కణ్గాట్ట వందెయ్ది
ఎణ్ణుదఱ్ కెట్టా ఎళిలార్ కళలిఱైంజి
విణ్ణిఱైందు మణ్ణిఱైందు మిక్కాయ్ విళంగొళియాయ్
ఎణ్ణిఱన్ దెల్లై యిలాదానే నిన్బెరుంజీర్
పొల్లా వినైయేన్ పుహళుమా ఱొండ్రఱియేన్ 25
పుల్లాహిప్ పూడాయ్ప్ పుళువాయ్ మరమాహిప్
పల్విరుహ మాహిప్ పఱవైయాయ్ప్ పాంబాహిక్
కల్లాయ్ మనిదరాయ్ప్ పేయాయ్క్ కణంగళాయ్
వల్లసుర రాహి మునివరాయ్త్ తేవరాయ్స్
సెల్లాఅ నిండ్రఇత్ తావర సంగమత్తుళ్ 30
ఎల్లాప్ పిఱప్పుం పిఱందిళైత్తేన్ ఎంబెరుమాన్
మెయ్యేఉన్ పొన్నడిహళ్ కండిండ్రు వీడుట్రేన్
ఉయ్యఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఓంగార మాయ్నిండ్ర
మెయ్యా విమలా విడైప్పాహా వేదంగళ్
ఐయా ఎనఓంగి ఆళ్ందహండ్ర నుణ్ణియనే 35
వెయ్యాయ్ తణియాయ్ ఇయమాన నామ్విమలా
పొయ్యా యినవెల్లాం పోయహల వందరుళి
మెయ్ఞ్ఞాన మాహి మిళిర్గిండ్ర మెయ్స్చుడరే
ఎఞ్ఞానం ఇల్లాదేన్ ఇన్బప్ పెరుమానే
అఞ్ఞానం తన్నై అహల్విక్కుం నల్లఱివే 40
ఆక్కం అళవిఱుది ఇల్లాయ్ అనైత్తులహుం
ఆక్కువాయ్ కాప్పాయ్ అళిప్పాయ్ అరుళ్దరువాయ్
పోక్కువాయ్ ఎన్నైప్ పుహువిప్పాయ్ నిన్తొళుంబిన్
నాట్రత్తిన్ నేరియాయ్ సేయాయ్ నణియానే
మాట్రం మనంగళియ నిండ్ర మఱైయోనే 45
కఱందబాల్ కన్నలొడు నెయ్గలందాఱ్ పోలచ్
సిఱందడియార్ సిందనైయుళ్ తేనూఱి నిండ్రు
పిఱంద పిఱప్పఱుక్కుం ఎంగళ్ పెరుమాన్
నిఱంగళో రైందుడైయాయ్ విణ్ణోర్గ ళేత్త
మఱైందిరుందాయ్ ఎంబెరుమాన్ వల్వినైయేన్ తన్నై 50
మఱైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళై
అఱంబావం ఎన్నుం అరుంగయిట్రాఱ్ కట్టిప్
పుఱందోల్బోర్త్ తెంగుం పుళువళుక్కు మూడి
మలంజోరుం ఒన్బదు వాయిఱ్ కుడిలై
మలంగప్ పులనైందుం వంజనైయైచ్ చెయ్య 55
విలంగు మనత్తాల్ విమలా ఉనక్కుక్
కలందఅన్ పాహిక్ కసిందుళ్ ళురుహుం
నలందాన్ ఇలాద సిఱియేఱ్కు నల్గి
నిలందన్మేల్ వందరుళి నీళ్గళల్గళ్ కాఅట్టి
నాయిఱ్ కడైయాయ్క్ కిడంద అడియేఱ్కుత్ 60
తాయిఱ్ సిఱంద తయావాన తత్తువనే
మాసట్ర సోది మలర్ంద మలర్స్చుడరే
తేసనే తేనా రముదే సివబురనే
పాసమాం పట్రఱుత్తుప్ పారిక్కుం ఆరియనే
నేస అరుళ్బురిందు నెంజిల్వఞ్ సంగెడప్ 65
పేరాదు నిండ్ర పెరుంగరుణైప్ పేరాఱే
ఆరా అముదే అళవిలాప్ పెమ్మానే
ఓరాదార్ ఉళ్ళత్ తొళిక్కుం ఒళియానే
నీరాయ్ ఉరుక్కియెన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రానే
ఇన్బమున్ దున్బముం ఇల్లానే ఉళ్ళానే 70
అన్బరుక్ కన్బనే యావైయుమాయ్ అల్లైయుమాఞ్
సోదియనే తున్నిరుళే తోండ్రాప్ పెరుమైయనే
ఆదియనే అందం నడువాహి అల్లానే
ఈర్త్తెన్నై యాట్కొండ ఎందై పెరుమానే
కూర్త్తమెయ్ఞ్ ఞానత్తాఱ్ కొండుణర్వార్ తంగరుత్తిన్ 75
నోక్కరియ నోక్కే నుణుక్కరియ నుణ్ణుణర్వే
పోక్కుం వరవుం పుణర్వుమిలాప్ పుణ్ణియనే
కాక్కుమెఙ్ కావలనే కాణ్బరియ పేరొళియే
ఆట్రిన్బ వెళ్ళమే అత్తామిక్ కాయ్నిండ్ర
తోట్రచ్ చుడరొళియాయ్స్ సొల్లాద నుణ్ణుణర్వాయ్80
మాట్రమాం వైయహత్తిన్ వెవ్వేఱే వందఱివాం
తేట్రనే తేట్రత్ తెళివేఎన్ సిందనైయుళ్
ఊట్రాన ఉణ్ణా రముదే ఉడైయానే
వేట్రు విహార విడక్కుడంబి నుట్కిడప్ప
ఆట్రేన్ఎం ఐయా అరనేఓ ఎండ్రెండ్రు 85
పోట్రిప్ పుహళ్ందిరుందు పొయ్గెట్టు మెయ్ఆనార్
మీట్టింగు వందు వినైప్పిఱవి సారామే
కళ్ళప్ పులక్కురంబై కట్టళిక్క వల్లానే
నళ్ళిరుళిల్ నట్టం పయిండ్రాడుం నాదనే
తిల్లైయుట్ కూత్తనే తెన్బాండి నాట్టానే 90
అల్లఱ్ పిఱవి అఱుప్పానే ఓఎండ్రు
సొల్లఱ్ కరియానైచ్ చొల్లిత్ తిరువడిక్కీళ్స్
సొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళుణర్ందు సొల్లువార్
సెల్వర్ సివబురత్తిన్ ఉళ్ళార్ సివనడిక్కీళ్ప్
పల్లోరుం ఏత్తప్ పణిందు. 95
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>8====>8101001===>../../isai/08/8101001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: திருத்தணி சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வர்த்தமானன், சென்னை 600017
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

తిరువాసహం-సివబురాణం


నమశ్శివాయ నాదుడి పాదం వర్థిల్లు నాధుడి పాదం వర్థిల్లు
రెప్పపాటు కూడా నా మనసునుంచి వెళ్ళని వాణ్ణి పాదం వర్థిల్లు
కోకళి ఏలిన చిన్న మణి పాదం వర్థిల్లు
ఆగమమై నిలిచిన భగవాన్ పాదం వర్థిల్లు
ఏకాకి అనేకుడైన భగవానుడి పాదం వర్థిల్లు
వేగం ఇచ్చి ఏలుతున్నరాజు చరణమునకు జయమగు
పుట్టుగను అరికట్టే గొప్పవాడు తన మువ్వల పాదానికి జయమగు
తనని మొక్కని వాళ్ళకు దూరంగా ఉండేవాడి పాదంముకు జయమగు
చేతులు జోడించే వాళ్ళ మనసు ఆనందించే రాజు పాదాలకు జయమగు
ఈశ్వరుడి పాదం పొగడి మా తండ్రి పాదం పొగడి
దేశుడు పాదం పొగడి శివుడి ఎర్ర పాదం పొగడి
నేస్తంగా నిలుచున్న నిర్మలుడి పాదం పొగడి
మాయ పుట్టుక నరుకే రాజు పాదం పొగడి
గొప్పతనంగల పెరుంతుఱై మన దేవుడి పాదం పొగడి
తీరని సుఖం అందించే కరుణకొండ పొగడి
శివుడు అతడు నా చింతనలో నిలిచాడు కాభట్టి
అతని కరుణతోనే అతని పాదం మొక్కుతూ
చిత్తం ఆనందం చెంద శివపురాణాన్ని
మునుపటి కర్మంతా తీరేటట్టు చెప్పుతును నేను
కన్నునుదుటగలవాడు కరుణకన్ను చూపగా వచ్చి
తలంపుకు అందని అందగాడి పాదం మొక్కి
నింగి నిండి నేల నిండి మిక్కిలిగా ఉన్న కాంతిగా
అంతా పాకిన ఎల్ల లేని వాడా నీ గొప్ప కరుణ
చెడు కర్మ గల నేను పొగడేటట్టు ఏది ఎరగను
గడ్డియై గాదరై పురుగై చెట్టై
జంతువై పక్షియై పామై
రాయై మనిషై దెయ్యమై గణులై
అసురులై మునీస్వరుడై స్వర్గవాసులై
కదలిక లేని ఈ తావర సంగమములో
అన్ని పుట్టుక ఎత్తి అలిసినవాడు అయ్యాను నా దేవుడా
నిజమైన వాడా నీ బంగారు పాదాలు చూసి ఈ నాడు స్వర్గం చెందాను
నా మనసులో ఓంకార నాదముగా నిలిచిన
నిజమైనవాడా విమలుడా రుషుభ వాహనుడా వేదాలు
ఐయా అని యోగి లోతుగా వెడల్పుగా ఉన్న క్షుచుమమైనవాడా
వేడిగా ఎండగా చల్లగా హితమైనవాడు అయివాడు విమలడు
అబద్దమైన కర్మలన్ని వదలగా వచ్చి కరుణించి
నిజమైన జ్ఞానమై ప్రకాశిస్తున్న సత్య కాంతియే
ఎటువంటి జ్ఞానము లేని దేంటి ఆనంద కాంతే
అజ్ఞానాన్ని వదలకోట్టే మంచి బుద్దే
ఉత్పత్తి హద్దు చివరి లేని ప్రపంచమంతా
చేస్తావు కాపాడుతావు నాశనం చేస్తావు కరుణిస్తావు
తీరుస్తావు నన్ను దూరనిస్తావు నీ సేవలో
గంథపు వాసన గలవాడా దూరంగా దగ్గరగా ఉన్నవాడా
మార్పూ మనమూ దాటి ఉన్న వేదమైనవాడా
పిదికిన పాలల్లో చెక్కరతో నేతి కలిపినట్టు
గోప్ప భక్తుల మనసులో స్పష్టముగా నిలిచి
పుట్టిన పుట్టుక తేంపే మా దేవుడా
రంగులు ఐదు గల వీవు స్వర్గవాసులు నిన్ను పొగడగా
దాకుకొని ఉన్నావు వా భగవంతుడా ఘటిక కర్మ గల తనను
దాయడానికి మూసుకున్న చీకటిని
ధర్మం పాపం అనే పెద్ద తాడుతో కట్టి
భాహ్య తోలు కప్పి ఎటూ పరుగు మరక కప్పి
మలము చేరే తొమ్మిది ద్వారాల గుడిసేను
అవయవాలు ఐదు వంచన చేయగా
మృగ మనసుతో విమలా నీకు
కలిపిన ప్రేమై కారి లోపల కరుగే
మంచి తాను లేని చిన్నవాళ్ళకు ఇచ్చి
నేల మీదకు వచ్చి పొడుగైన పాదాలను చూపి
కుక్కకంటే హీనంగా పడియున్న భక్తులకున్
తల్లికంటే గొప్ప తల్లికాగల తత్వం గల వాడా
కళంకం లేని జ్యోతి వికసించిన పుష్ప కాంతే
దేశుడా తేనేలాంటి అమృతమా శివపురంవాడా
ప్రేమ అభిమానం తుంచి పాలించే ఆర్యుడా
నేస కరుణ ఇట్టి గుండేలో వంచన చెడ కొట్టి
శాస్వతంగా నిలుచున్న గొప్ప కరుణ పెద్ద నదే
ఆరని అమృతమా హద్దు లేని నాదుడా
ఓర్పులేని వాళ్ళ మనసులో ఉన్న వెలుగుకి వెలగులాంటి వాడా
నీరులా కరుగి నా ప్రాణంగా నిలిచినవాడా
సంతోషమూ బాదా లేని వాడా ఉన్నవాడా
ప్రేమ గల వాళ్ళకు ప్రేమికుడై అన్నియుమై లేమియుమై
జ్యోతియుడా ఘటిక చీకటి వాడా ఉత్పత్తి గాని గొప్ప గల వాడా
ఆదియుడా అంతం నడిమ లేనివాడా
ఆకర్షించి నన్ను నీలో కలుపుకున్న వాడా
కత్తిలాంటి నిజమైన జ్ఞానముతో చేప్పే వాళ్ళు తమ భావన యొక్క
దృష్టికి అరుదైన దృష్టియే స్పృషించడానికి అరుదైన సూక్ష్మ స్పృహే
రాకపోకల సంది లోని పుణ్యుడా
కాపాడే నా కాపలవాడా చూడడానికి అరుదైన మహా కాంతే
నది సంతోష వరదే తండ్రే ఉన్నతంగా నిలిచిన
ఉత్పత్తైన కాంతై చెప్పని సూక్ష్ము స్పృహే
మార్పే ప్రపంచములో వేరువేరు వచ్చి ఎరగము
తేరిన వాడా తేరిన తెలివి గల వాడా నా ఆలోచనలో
ఊటైన తినని వాళ్ళ అమృతం ఉన్నవాడా
వేరైన వికార విషం లోపల ఉండగా
బరింజను మా అయ్య అరవం ఉన్నవాడా ఓ అని అని
కొనియాడి పొగడి ఉండి అబద్దం చెడి నిజమైనారు
తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చికర్మ పుడ్డుక చేరకకుండా
తొంగ వాళ్ళకు పై కట్టు నరుక గలవాడా
ఘటిక చీకటిలో నాట్యం ఆడే నాదుడా
తిల్లైలో నటన చెసేవాడా దక్షిణ పాండి దేశానికి చెందినవాడా
బాద గల పుట్టుక నరుక గలవాడా ఓ అని
చెప్పడానికి అరుదైన వాడని చెప్పి పాదాలకింద
చెప్పిన పాట అర్థం తెలిసి చెప్పేవారు
శ్రీగలవారు శివపురంలో ఉన్నారు శివుడి పాదం కింద
పలువురు పొగడగ నమస్కరించి

అనువాదం డా. పరిమళరంబై, హైదరాబాదు, 2013
சிறபி