విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 11 పాసురము : పంజమం

மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
    தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
    மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
    சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
    தொண்டனேன் நினையுமா நினையே.?

మఱైహళుం అమరర్ కూట్టముం మాట్టా
తయన్తిరు మాలొడు మయంగి
ముఱైముఱై ముఱైయిట్ టోర్వరి యాయై
మూర్క్కనేన్ మొళిందబున్ మొళిహళ్
అఱైహళల్ అరన్చీర్ అఱివిలా వెఱుమైచ్
సిఱుమైయిఱ్ పొఱుక్కుమ్అం పలత్తుళ్
నిఱైదరు కరుణా నిలయమే ఉన్నైత్
తొండనేన్ నినైయుమా నినైయే.?
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001011===>../../isai/09/9001011.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

వేదములు దేవతలు ఎఱుగలేని
నలువ నారాయణుడు మదిదప్పి
మరి మరి వేడియు ఒక పరి నిను తెలియక
నేర్చు రీతి పొగడ నా మూర్ఖపు పలుకుల
మొరయు కడియపు పాదముల పొగడ నేర్వక
ఎటునటులాడిన అజ్ఞాని నను తగ
భరియించెడి భర్తవై కరుణాకరుడవైన నిను
నేనేవేళ తలుచు నటుల తలుపవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி