విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 తిరుమాళిహైత్ తేవర్ - కోయిల్ - ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 3 పాసురము : పంజమం

தற்பரம் பொருளே சசிகண்ட சிகண்டா
    சாமகண் டா அண்ட வாணா
நற்பெரும் பொருளாய் உரைகலந் துன்னை
    என்னுடை நாவினால் நவில்வான்
அற்பன்என் உள்ளத் தளவிலா உன்னைத்
    தந்தபொன் னம்பலத் தரசே
கற்பமாய் உலகாய் அல்லைஆ னாயைத்
    தொண்டனேன் கருதுமா கருதே.

తఱ్పరం పొరుళే ససిహండ సిహండా
సామహణ్ టా అండ వాణా
నఱ్పెరుం పొరుళాయ్ ఉరైహలన్ దున్నై
ఎన్నుడై నావినాల్ నవిల్వాన్
అఱ్పన్ఎన్ ఉళ్ళత్ తళవిలా ఉన్నైత్
తందబొన్ నంబలత్ తరసే
కఱ్పమాయ్ ఉలహాయ్ అల్లైఆ నాయైత్
తొండనేన్ కరుదుమా కరుదే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001003===>../../isai/09/9001003.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

‘తత్’ అగు పరమాత్మా! శశిదాల్చు శిఖా!
శ్యామకంఠా చిదాకాశవాసీ
అత్యుత్తమపదార్థమైన నిను నేనేర్చు
పదములపాడి పరగు
అల్పుడనగు నామదిని అనంతమగు నిను
నిల్పిన చిదంబరవాసా!
కాలము విశ్వము తోచి లయించునదియు నీవె
యని సేవకుడ నే తలచునటుల చేయవే!

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி