విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 4 పాసురము : పంజమం

பெருமையிற் சிறுமை பெண்ணொடா ணாய்என்
    பிறப்பிறப் பறுத்தபே ரொளியே
கருமையின் வெளியே கயற்கணாள் இமவான்
    மகள்உமை யவள்களை கண்ணே
அருமையின் மறைநான் கோலமிட் டரற்றும்
    அப்பனே அம்பலத் தமுதே
ஒருமையிற் பலபுக் குருவிநின் றாயைத்
    தொண்டனேன் உரைக்குமா றுரையே.

పెరుమైయిఱ్ సిఱుమై పెణ్ణొడా ణాయ్ఎన్
పిఱప్పిఱప్ పఱుత్తబే రొళియే
కరుమైయిన్ వెళియే కయఱ్కణాళ్ ఇమవాన్
మహళ్ఉమై యవళ్గళై కణ్ణే
అరుమైయిన్ మఱైనాన్ కోలమిట్ టరట్రుం
అప్పనే అంబలత్ తముదే
ఒరుమైయిఱ్ పలబుక్ కురువినిన్ ఱాయైత్
తొండనేన్ ఉరైక్కుమా ఱురైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001004===>../../isai/09/9001004.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

అత్యుత్తము నత్యల్పమునై ఆడుదియు మగవాడునై
నా భవబంధముల పోనాడిన పరంజ్యోతీ!
కాఱువన్నె నిండిన శ్వేతమా! మీననేత్రి హిమవంతుని
ప్రియపుత్రిక ఉమ జీవనాధారమా!
మహిమాన్విత స్మృతులు నాలుగు వేనోళ్ళ చాటు
తండ్రీ! ఆకాశాననుండు అమృతమా
ఏకమై పలునీవై సర్వాంతర్యామివైన
నిను నేపలుకు నటు పలుకవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி