విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 కోయిల్ - ’ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 7 పాసురము : పంజమం

தனதன்நற் றோழா சங்கரா சூல
    பாணியே தாணுவே சிவனே
கனகநற் றூணே கற்பகக் கொழுந்தே
    கண்கள்மூன் றுடையதோர் கரும்பே
அனகனே குமர விநாயக சனக
    அம்பலத் தமரர்சே கரனே
நுனகழ லிணையென் நெஞ்சினுள் இனிதாத்
    தொண்டனேன் நுகருமா நுகரே.

తనదన్నఱ్ ఱోళా సంగరా సూల
పాణియే తాణువే సివనే
కనహనఱ్ ఱూణే కఱ్పహక్ కొళుందే
కణ్గళ్మూన్ ఱుడైయదోర్ కరుంబే
అనహనే కుమర వినాయహ సనహ
అంబలత్ తమరర్సే కరనే
నునహళ లిణైయెన్ నెంజినుళ్ ఇనిదాత్
తొండనేన్ నుహరుమా నుహరే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001007===>../../isai/09/9001007.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ధనేశ మిత్రమా శంకరా శూల
పాణీ స్థాణూ శివశివా
బంగరుకంబమా కల్పవృక్షపు చిగురా
కన్నులు మూడున్న తీపి చెఱుకా
అనఘా కుమార గణేశ జనకా
నాకవాసాధిపుల రాజశేఖరా
నీపదముల నామదిలో నెన్నడు
మరలక నిలుపు నటుల నిలుపవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி