11. கொடிக்கவி
001 கட்டளைக் கலித்துறை
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4


பாடல் எண் : 3

வாக்காலும் மிக்க மனத்தாலும் எக்காலும்
தாக்கா துணர்வரிய தம்மையனை - நோக்கிப்
பிறித்தறிவு தம்மிற் பிரியாமை தானே
குறிக்கும் அருள்நல்கக் கொடி.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

வாக்காலும்... தன்மையனை வாக்கு மனங்களாலும் ஒரு காலத்திலுந் தாக்காமல் அறிதற் கரிதாகிய தன்மை யுடையவனை ; நோக்கி விசாரித்துப் பார்த்து ; பிறித்து பகுக்கு மிடத்து ; அறிவு... கொடி அறிவுக்கறிவா யிருக்கிறதைப் பிரியாமற் குறித்து அருள் பொருந்தத்தக்கதாகக் கொடி கட்டினேன்.
வாக்கு மனங்களுக்கும் எட்டாமல் ஒரு காலத்திலுந் தாக்காமல் அறிதற்கரிதாகிய அறிவுக்கறிவாயிருக்கிற பொருளை இவனிடத்திலே பொருந்தத் தக்கதாகக் கொடி கட்டினேன்.
மனம் வாக்குக் காயங்களினாலே ஒருகாலுந் தாக்கா தவனென்றும் ஆன்மபோதத்தா லறியப்படாதவனென்றும் சொன்னதற்கு உம் : சித்தியாரில் (பாயி. 4) ‘மறையினா லயனால் மாலால்... கூறொணா தாகி நின்ற விறைவனா’ ரென்றும், சிவப்பிரகாசத்தில் (84) ‘பாசமா ஞானத் தாலும் படர்பசு ஞானத் தாலும், ஈசனை யறிய வொண்ணா’ என்றும் வரும் ஏதுக்களைக் கண்டுகொள்க. விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்தில் என்றது இப்படி மனம் வாக்குக் காயங்களுக்கும் ஆன்மபோதத்துக்கும் எட்டாத சிவனை ஆசாரியர் தீடிக்ஷக்கிரமங்களினாலே மலமாயாதி கன்மங்களைப் போக்க பசு கரணங்களைச் சிவகரணமாக்கி மலத்திலே பற்றாக இருந்த அறிவைத் திருப்பி அருளிலே பற்றாக்கி என்றதற்கு உம் : நெஞ்சுவிடுதூதிலே (90) ‘பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம், நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான்’ என்பது கண்டுகொள்க. அறிவு தம்மிற் பிரியாமை தானே குறிக்கும் என்றது இப்படி மலங்களைப் போக்கி அறிவை அருளினாலே திருப்பின ஆசாரியர் அனுக்கிரகத்தினாலே ஞாதுரு ஞான ஞேயங்களாகிய சங்கற்பனை ஞானங்களிலே போகாமல் தன்னிடத்திலே உயிர்க்குயிராய் அநாதியே தோன்றாமற் பொருந்தியிருக்கிற திருவருளிலே அறிவு தாரகமாக நிறுத்தி என்றதற்கு உம் : சித்தியாரில் (11.2) ‘ஞாதுரு ஞான ஞேயந் தங்கிய ஞானஞ் சங்கற்பனை ஞான மாகுந், திருஞான மிவையெல்லாங் கடந்த சிவ ஞான மாதலாற் சீவன் முத்தர் சிவமேகண் டிருப்பர்’ என்பது கண்டுகொள்க. அருள் நல்கக் கொடி என்றது இப்படி ஆசாரியர் அனுக்கிரகம் பெற்ற அனுட்டானத்தினாலே சிவன் ஆன்மாவைக் கவளீகரித்துக் கொள்ளுவனென்றும் இந்த முறையிலே யல்லாமல் மோக்ஷம் அடையப்படாதென்றும் கொடிகட்டினோ மென்பது கருத்து. அருள் பொருந்து மென்றிருக்கச் சிவன் கவளீகரிப்பனென்று சொல்லுவானே னென்னில், அருளென்றும் சிவமென்றும் வேற்றுமையில்லை யென்றது. ஆன்மாவைச் சிவன் கவளீகரித்ததெப்படி யென்னில், ரசகுளிகை பொன்னைத் தனக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டது போலவும் ; தானாக்கினது எப்படியென்னில், அக்கினி இரும்பைத் தானாக்கினது போலவும் ; சிவன் ஆன்மாவை வசித்து விடாதது எத்தன்மையென்னில், காந்தம் இரும்பை வசித்தால் ஒருகாலும் விடாது அத்தன்மைபோலவும் ; சிவன் ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தைப் போக்கித் திருவடியிலே கூட்டினது எப்படியென்னில், அக்கினி காட்டத்தைக் கெடுத்தது போலவும் சூரியன் அந்தகாரத்தைப் போக்கினது போலவும் மலத்தைப் போக்கி உப்பை யணைந்த அப்பைப் போல ஒன்று பட்டுத் திருவடியிலே கலந்திருப்பது. ஆன்மா சிவனைப் பொருந்திச் சிவனாய் நீங்காமலிருக்கிறது எப்படி யென்னில், குளத்திலே கட்டுப்பட்ட தண்ணீர் அணையை முறித்துக்கொண்டு சமுத்திரத்திலே சேர்ந்தபோது அந்தச் சமுத்திர சலமேயாய் அந்தச் சமுத்திரத்தை விட்டு நீங்காத முறைமை போலவும் ஆன்மாச் சிவனைப் பொருந்திச் சிவமேயாய்ச் சிவனைவிட்டு நீங்காமல் சிவனுடைய திருவடியிற் கலந்து கிடக்கிறது இந்த முறைமைத்து. இதற்கு உம் : சித்தியாரில் (11.12) ‘இரும்பைக்... கலந்தே’ என்றும், சிவஞான போதத்தில் (11.4) ‘மன்னு மிருளை மதிதுரந்த’ என்ற பாடத்திலும், (11.5) ‘நசித்தொன்றி னுள்ளம்’ என்ற பாடத்திலும், (8.7) ‘சிறைசெய்ய நின்ற’ என்ற பாடத்திலும் வரும் ஏதுக்களைக் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀯𑀸𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀺𑀓𑁆𑀓 𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀓𑁆𑀓𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀸𑀓𑁆𑀓𑀸 𑀢𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀭𑀺𑀬 𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃𑀬𑀷𑁃 - 𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀺𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀢𑀫𑁆𑀫𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀭𑀺𑀬𑀸𑀫𑁃 𑀢𑀸𑀷𑁂
𑀓𑀼𑀶𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀦𑀮𑁆𑀓𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

ৱাক্কালুম্ মিক্ক মন়ত্তালুম্ এক্কালুম্
তাক্কা তুণর্ৱরিয তম্মৈযন়ৈ - নোক্কিপ্
পির়িত্তর়িৱু তম্মির়্‌ পিরিযামৈ তান়ে
কুর়িক্কুম্ অরুৰ‍্নল্গক্ কোডি


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

வாக்காலும் மிக்க மனத்தாலும் எக்காலும்
தாக்கா துணர்வரிய தம்மையனை - நோக்கிப்
பிறித்தறிவு தம்மிற் பிரியாமை தானே
குறிக்கும் அருள்நல்கக் கொடி


Open the Thamizhi Section in a New Tab
வாக்காலும் மிக்க மனத்தாலும் எக்காலும்
தாக்கா துணர்வரிய தம்மையனை - நோக்கிப்
பிறித்தறிவு தம்மிற் பிரியாமை தானே
குறிக்கும் அருள்நல்கக் கொடி

Open the Reformed Script Section in a New Tab
वाक्कालुम् मिक्क मऩत्तालुम् ऎक्कालुम्
ताक्का तुणर्वरिय तम्मैयऩै - नोक्किप्
पिऱित्तऱिवु तम्मिऱ् पिरियामै ताऩे
कुऱिक्कुम् अरुळ्नल्गक् कॊडि
Open the Devanagari Section in a New Tab
ವಾಕ್ಕಾಲುಂ ಮಿಕ್ಕ ಮನತ್ತಾಲುಂ ಎಕ್ಕಾಲುಂ
ತಾಕ್ಕಾ ತುಣರ್ವರಿಯ ತಮ್ಮೈಯನೈ - ನೋಕ್ಕಿಪ್
ಪಿಱಿತ್ತಱಿವು ತಮ್ಮಿಱ್ ಪಿರಿಯಾಮೈ ತಾನೇ
ಕುಱಿಕ್ಕುಂ ಅರುಳ್ನಲ್ಗಕ್ ಕೊಡಿ
Open the Kannada Section in a New Tab
వాక్కాలుం మిక్క మనత్తాలుం ఎక్కాలుం
తాక్కా తుణర్వరియ తమ్మైయనై - నోక్కిప్
పిఱిత్తఱివు తమ్మిఱ్ పిరియామై తానే
కుఱిక్కుం అరుళ్నల్గక్ కొడి
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

වාක්කාලුම් මික්ක මනත්තාලුම් එක්කාලුම්
තාක්කා තුණර්වරිය තම්මෛයනෛ - නෝක්කිප්
පිරිත්තරිවු තම්මිර් පිරියාමෛ තානේ
කුරික්කුම් අරුළ්නල්හක් කොඩි


Open the Sinhala Section in a New Tab
വാക്കാലും മിക്ക മനത്താലും എക്കാലും
താക്കാ തുണര്‍വരിയ തമ്മൈയനൈ - നോക്കിപ്
പിറിത്തറിവു തമ്മിറ് പിരിയാമൈ താനേ
കുറിക്കും അരുള്‍നല്‍കക് കൊടി
Open the Malayalam Section in a New Tab
วากกาลุม มิกกะ มะณะถถาลุม เอะกกาลุม
ถากกา ถุณะรวะริยะ ถะมมายยะณาย - โนกกิป
ปิริถถะริวุ ถะมมิร ปิริยามาย ถาเณ
กุริกกุม อรุลนะลกะก โกะดิ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ဝာက္ကာလုမ္ မိက္က မနထ္ထာလုမ္ ေအ့က္ကာလုမ္
ထာက္ကာ ထုနရ္ဝရိယ ထမ္မဲယနဲ - ေနာက္ကိပ္
ပိရိထ္ထရိဝု ထမ္မိရ္ ပိရိယာမဲ ထာေန
ကုရိက္ကုမ္ အရုလ္နလ္ကက္ ေကာ့တိ


Open the Burmese Section in a New Tab
ヴァーク・カールミ・ ミク・カ マナタ・タールミ・ エク・カールミ・
ターク・カー トゥナリ・ヴァリヤ タミ・マイヤニイ - ノーク・キピ・
ピリタ・タリヴ タミ・ミリ・ ピリヤーマイ ターネー
クリク・クミ・ アルリ・ナリ・カク・ コティ
Open the Japanese Section in a New Tab
faggaluM migga manaddaluM eggaluM
dagga dunarfariya dammaiyanai - noggib
biriddarifu dammir biriyamai dane
gurigguM arulnalgag godi
Open the Pinyin Section in a New Tab
وَاكّالُن مِكَّ مَنَتّالُن يَكّالُن
تاكّا تُنَرْوَرِیَ تَمَّيْیَنَيْ - نُوۤكِّبْ
بِرِتَّرِوُ تَمِّرْ بِرِیامَيْ تانيَۤ
كُرِكُّن اَرُضْنَلْغَكْ كُودِ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʋɑ:kkɑ:lɨm mɪkkə mʌn̺ʌt̪t̪ɑ:lɨm ʲɛ̝kkɑ:lɨm
t̪ɑ:kkɑ: t̪ɨ˞ɳʼʌrʋʌɾɪɪ̯ə t̪ʌmmʌjɪ̯ʌn̺ʌɪ̯ - n̺o:kkʲɪp
pɪɾɪt̪t̪ʌɾɪʋʉ̩ t̪ʌmmɪr pɪɾɪɪ̯ɑ:mʌɪ̯ t̪ɑ:n̺e:
kʊɾɪkkɨm ˀʌɾɨ˞ɭn̺ʌlxʌk ko̞˞ɽɪ·
Open the IPA Section in a New Tab
vākkālum mikka maṉattālum ekkālum
tākkā tuṇarvariya tammaiyaṉai - nōkkip
piṟittaṟivu tammiṟ piriyāmai tāṉē
kuṟikkum aruḷnalkak koṭi
Open the Diacritic Section in a New Tab
вааккaлюм мыкка мaнaттаалюм эккaлюм
тааккa тюнaрвaрыя тaммaыянaы - нооккып
пырыттaрывю тaммыт пырыяaмaы таанэa
кюрыккюм арюлнaлкак коты
Open the Russian Section in a New Tab
wahkkahlum mikka manaththahlum ekkahlum
thahkkah thu'na'rwa'rija thammäjanä - :nohkkip
piriththariwu thammir pi'rijahmä thahneh
kurikkum a'ru'l:nalkak kodi
Open the German Section in a New Tab
vaakkaalòm mikka manaththaalòm èkkaalòm
thaakkaa thònharvariya thammâiyanâi - nookkip
pirhiththarhivò thammirh piriyaamâi thaanèè
kòrhikkòm aròlhnalkak kodi
vaiccaalum miicca manaiththaalum eiccaalum
thaaiccaa thunharvariya thammaiyanai - nooiccip
pirhiiththarhivu thammirh piriiyaamai thaanee
curhiiccum arulhnalcaic coti
vaakkaalum mikka manaththaalum ekkaalum
thaakkaa thu'narvariya thammaiyanai - :noakkip
pi'riththa'rivu thammi'r piriyaamai thaanae
ku'rikkum aru'l:nalkak kodi
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.