எட்டாம் திருமுறை
76 பதிகங்கள், 1058 பாடல்கள்
07 திருவாசகம்-திருவெம்பாவை
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 1

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேயென்னே
    ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: திருத்தணி சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வர்த்தமானன், சென்னை 600017
 

பொழிப்புரை:

ஒளி பொருந்திய நீண்ட கண்களை உடைய பெண்ணே! முதலும் முடிவும் இல்லாத அரும் பெருஞ்சோதியை யுடைய இறைவனை நாங்கள் பாடுவதைக் கேட்டும், உறங்குகின்ற னையோ? உன் காது ஓசை புகாத வலிய காதோ? மகாதேவனுடைய நெடிய சிலம்பணிந்த திருவடிகளை நாங்கள் புகழ்ந்து பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்களின் ஒலி சென்று, தெருவின் கண் கேட்ட அளவிலேயே, எங்கள் தோழி ஒருத்தி பொருமி அழுது, உடம்பை மறந்து மலர் நிறைந்த படுக்கையின் மீதிருந்து புரண்டு விழுந்து இந் நிலத்தே, ஒன்றுக்கும் ஆகாதவள் போல மூர்ச்சித்துக் கிடந்தாள். இஃது அவள் தன்மை என்ன வியப்பு!

குறிப்புரை:

இதுமுதலாக மகளிர் விளையாட்டு வகையில் வருவன பலவும், பாடாண் கொற்ற வள்ளையோடு ஒத்த வகையினவாய் நிற்கும் கடவுட் பாட்டுக்களாம் என்பது, மேலெல்லாம் கூறியவாறு பற்றிக் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க.
இதன்கண்ணும் (தி.8, 7.திருவெம். பா.18), அடுத்து வரும் தி.8 திருவம்மானையிலும் (பா.10) ``அண்ணா மலையான்`` என எடுத்தோதியருளினமை பற்றி, இவ்விரண்டனையும் அடிகள், `திரு வண்ணாமலையில் அருளிச் செய்தார்` எனத் திருவாதவூரர் புராணங் கூறிற்று. அதனால், இவை, அங்ஙனமே கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனினும், இதன்கண் ``சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி......... ஆடு`` (தி.8, 7.திருவெம்.பா.14) என்று அருளிச் செய்ததன்றி, `அண்ணா மலையானைப் பாடி ஆடு` என அடிகள் அருளிச் செய்திலர். திருவம் மானையில், ``அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்`` (தி.8, 8.திருவம்மானை.பா.10) என்று அருளினாராயினும், ``ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்`` (பா.13) என்றும், ``ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்`` (பா.17) என்றும், பிறவாறும் அருளிச் செய்தார். ஆதலின், இவையெல்லாம், ``தென்னானைக் காவானைத் தென்பாண்டி நாட்டானைப்...... பாடுதும்`` (தி.8 திருவம்மானை - பா. 19) என்றாற்போலத் தில்லைக்கண் இருந்து பாடுங்கால் நினைந்து பாடியனவாகக் கொள்ளுதற்கும் உரியனவேயாம். நம்பி திருவிளையாடல், `இவ்விரண்டும் திருப் பெருந்துறையில் அருளியவை` என்கின்றது.
இது முதல் எட்டுத் திருப்பாடல்கள், நீராடுதற்கு விடியலில் எழுந்து செல்லற்பாலராகிய மகளிருள் முன்னர் எழுந்தார் சிலர் ஒருங்குகூடி, எழாதார் வாயிலிற் சென்று அவரைத் துயிலுணர்த்து மாறாக அருளிச் செய்யப்பட்டன.
மகளிர் விளையாட்டுப் பாடல்களில் அவை இன்ன பாடல் வகை என்பதனை அறிவிக்கும் முறையால் அப்பாடல் பற்றிய சொல்லேனும், சொற்றொடரேனும் ஈற்றில் நின்று அப்பாடல்களை முடிக்கும். அதனால், `அவை அங்ஙனம் வருதல் மரபு` என்னும் அளவாய்ப் பாடலை நிரப்பி நிற்பதன்றி வேறு பொருள்படாமையின், அவையெல்லாம் அசைநிலை போலவே கொள்ளப்படும். படவே, இவ்விடத்தும், `ஏலோர் எம்பாவாய்` என்பதும் அவ்வாறே கொள்ளப் படும் என்பது, தானே பெறப்பட்டது.
இதனுள், ``மாதே`` என்றதனை முதலிற் கொள்க. சோதி - ஒளி வடிவினன்; ஆகுபெயர். உயர்ந்தோர் உறங்குதலை, `கண்வளர்தல்` என்றல் வழக்கு. இங்கு, எழாதவளை எள்ளுகின்றார்களாதலின், `கண் வளருதியோ` என்கின்றவர்கள், அக்கண்களை, `வாள் தடங்கண்` என்றும் சிறப்பித்துக் கூறினார்கள். வாள் தடங்கண் - வாள்போலும் பெரியகண்; இது, மகளிர் கண் நன்கமைந்திருத்தலைக் குறிக்கும் தொடர். இதனை இங்குக் கூறியது, `உன் கண்கள் நன்கமைந்திருத்தல் உறங்கிக் கிடத்தற்குத்தானோ` என்றற்காம். `இயல்பாய் விழிக்கற் பாலனவாகிய கண்கள் விழித்தில` `எனக் கண்களை இகழ்ந்தவர்கள்,` எழுப்பும் ஓசையைக் கேட்கற்பாலனவாகிய செவிகளும் கேளாது ஒழிந்தனவோ எனச் செவிகளையும் இகழ்வாராய், ``வன்செவியோ நின்செவிதான்`` என்றார்கள். வன்மை - ஓசையை ஏலாமை. இங்ஙனங் கூறியதனால், முன்னர், ``கேட்டேயும்`` என்றது, `தன்னை அழைக்க எனக் கருதியிருந்தாள்` என்னும் கருத்தினாற் கூறிய தாயிற்று. ``செவி`` என்றது, `செவிப்பொறி` என்னும் பொருளதாதலின், ``செவிதான்`` என ஒருமையாற் சொல்லப்பட்டது. தான் அசைநிலை.
இத்துணையும், சென்ற மகளிர் உறங்குவாளை நோக்கிக் கூறியன; இனி வருவன அவளைப் பற்றி அவர்கள் தங்களுள் நகை யாடிக் கூறுவன. இவையும், அவள் கேட்டு எழுந்து வருவாள் என்னும் கருத்தினாற் கூறுவனவேயாம். ``என்னே என்னே`` என்றதனை, ``பரிசு`` என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக. `நம் தோழி உறக்கத்தால் எழா திருக்கின்றாளல்லள்: நமது பாடல் வீதியில் எழும்பொழுதே அதனைக் கேட்டு மனம் உருகிப் படுக்கையிற்றானே மெய்ம்மறந்து கிடக் கின்றாள்; இவளது அன்பின் பெருமை எத்தகையது` என்பது இப் பகுதியின் திரண்ட பொருள். `மெய்ம்மறந்து புரண்டு` என இயையும். போது ஆர் அமளி - மலர் நிறைந்த படுக்கை. `இறைவன் பாடலைக் கேட்டு உருகுதற்கு அமளி இடம் அன்று` என்றற்கு அதனை இங்ஙனம் சிறப்பித்துக் கூறினார்கள். ``அமளியின் மேனின்றும் புரண்டு`` என்றது, `ஒருபால் நின்று மற்றொரு பாற் புரண்டு` என்றவாறு. `புரண்டு கீழே வீழ்ந்து` எனச் சில சொல் வருவித்து முடிப்பாரும் உளர். இங்ஙன்-இப் பொழுதைக்கு; என்றது, `நாம் மேற்கொண்ட செயலுக்கு` என்றபடி. ஏதேனும் ஆகாள் - சிறிதும் உதவாள். `ஆகாளாய்க் கிடந்தாள்` என்க. ``ஈதே`` என்ற ஏகாரம் தேற்றம். கூறுவார்களும், கேட்பார்களுமாயவர்களுள், கூறுகின்றவர்கள், உறங்குகின்றவளது இகழ்ச்சி தோன்ற, ``எம் தோழி`` எனத் தமக்கே உறவுடையாள் போலக் கூறினார்கள்.
இனி இப்பகுதிக்கு, ``எம் தோழி`` என்றது பிறள் ஒருத்தியை எனக்கொண்டு, அவளது மெய்யன்பின் சிறப்பை உறங்குகின்றவட்கு அறிவித்தவாறாகப் பொருள் உரைப்பர்; இறைவனிடத்து அன்புடைய வர்க்கு விடியலில் அவனைப் பாடும் பாட்டொலி கேட்கும்பொழுது விரைந்தெழுந்து பின்னர் அவனது அருட்குணங்களில் ஈடுபடுதல் இயல்பாமல்லது, எழாது, கிடந்த கிடையிலே விம்மி விம்மி அழுதல் முதலியன இயல்பாகாவாகலானும் ஆமெனினும் ஈண்டைக்கு அதனை எடுத்துக் கூறுதலாற் பயன் இன்மையானும், அது பயன்பட வேண்டு மாயின், கிடந்தமை மாத்திரையே கூறியொழியாது, பின்னர் எழுந்து வந்தமையையும் ஒருதலையாகக் கூறவேண்டுதலின், அங்ஙனங் கூறாமையானும், பிறவாற்றானும் அது பொருந்தாமை அறிக. மேற் கூறியவாறு பொருள் உரைப்பாருள், ``கிடந்தாள்`` என்றது முடியவே பிறள் ஒருத்தியைக் குறித்ததாக வைத்து, அதற்கு, `ஒருத்தி` என்பதோர் எழுவாயை வலிந்து வருவித்தும், ``எந்தோழி`` என்றது. முன்னிலைக் கண் படர்க்கை வந்த வழுவமைதியாக்கியும் உரைப்பாரும் உளர். சென்றவர்கள் இவ்வாறு நகையாடிச் சில கூறியபின், உறங்கிக் கிடந்தவள் எழுந்து வந்து அவர்களுடன் கூடினாள் என்க. பின் வருகின்ற பாடல்களிலும் இவ்வாறே கொள்க.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
తిరువాసహం-తిరువెంబావై


ఆదీ అంతంమూ లేని అరుదైన గొప్ప
జ్యోతిని మేము పాడగా వినీ కాంతిగల అందమైన కళ్ళుగల
మగువ నిదురిస్తున్నావా కఠిన చెవా నీ చెవియే
గొప్ప దేవుడు పొడుగైన మువ్వలు తొడుగిన పాదాలను పొగడిన పొగడ్త శబ్దాలు వెళ్ళి
వీధిలో విన్న వెంటనే వెక్కి వెక్కి మైమరచి
పూలు నిండిన పూల బానుపునుంచి పొరలి ఇక్కడి
ఏదైనా కానివానిలా పడి ఉంది ఏమిటి ఏమిటి
అదే మా మిత్రురాలి తత్వం మా తగువ

అనువాదండా.పరిమళరంబై,హైదరాబాదు,2013

7. ತಿರುವೆಮ್ ಪಾವೈ
(ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ)
(ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದು)
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡದ್ದು (ಸತ್ತಿಯೈ ವಿಯನ್ದದು)
ಶ್ರೀ ಸಿಟ್ರಂಬಲಂ

ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ನೀಳಕಂಗಳ ಹೆಣ್ಣೇ ! ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವನನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವುದ ಕೇಳಿಯೂ ಮಲಗಿರುವೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಶಬ್ದವು ತಲುಪದಂತಹ ಕಿವುಡಾದ ಕಿವಿಗಳೋ? ಮಹಾದೇವನ ಕಡಗವ ತೊಟ್ಟ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿರೆ, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ, ಮೈಮರೆತು ಹೂವು ಹಾಸಿದ ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗುರುಳಿ ಮೂರ್ಚೆ ಹೋದಳು. ಅವಳ ಈ ಬಗೆಯು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯವಾದುದು! ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೇ ಮೇಲೇಳು, ನಾವು ನುಡಿವುದ ನೀನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು!

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಜೆಯಲಲಿದಾ, 2014

7. തിരുവെമ്പാവ ഗീതങ്ങള്‍


ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാ അരും പെരും
ജ്യോതിയെ നാം പാടുക കേ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ുണര്‍ പിും വാള്‍ത്തടം ക
മാതേ ! ക തുറില്ലേ നീ വന്‍ ചെവിയോ നിന്‍ ചെവി
മാതംഗജാരി തന്‍ വാര്‍കഴലതിനെ വാഴ്ത്തും നം വാഴ്‌ത്തൊലി
വീഥി വഴികേ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ുണര്‍താല്‍ മെയ് മറുപോയ് വിമ്മി വിമ്മി
പോതമളിവി\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'െഴുു വീുമതില്‍ പോയി വിഴുും പുരും
ഏതോ നിലയുള്ളില്‍ പെ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ുകിടുവോ ഇവള്‍ എന്റെ തോഴീ
ഇതെന്തേ നിലയിവള്‍ എന്‍ ഏലേലം പാവേ

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ (2011)
තිරුවාසගම්
අට වැනි තිරුමුරෙයි තිරුවෙම්පාවෛ


ආරම්භය ද , අවසානයක් ද නැති මහඟු
ජෝතිය අප ගයනු ඇසුණ ද‚ කග පතක් බඳු නෙත් ඇති
ලඳුනි, නිදි ද? බිහිරි ද ඔබ සවන්?
මහා දෙවිඳු ගෙ වීර පා පියුම් පසසන ලද , පැසසුම් නාදය විසිරී
වීථීය පුරා ඇසෙද්දී, ඉකි බිඳ බිඳ සිහි මුළාවූවා
මල් යහනෙන් පෙරලී මෙහි
කිසිවක් සිදු නොවූ එකියක මෙන් සිටින්නී,කිම දෝ කිම දෝ!
මේ තමා අප යෙහෙළිය තතු, දන්නෙහි ද සුරතලියේ! 01

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්‍රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති), 2013
Wahai gadis bermata panjang dan bercahaya!
Tidurkah kamu walaupun kedengaran nyanyian ku mengenai
Tuhan yang Maha terang dan tidak mempunyai permulaan atau akhir
Adakah telinga mu telinga keras yang pekak?
Sebaik medengar nyanyian pujaan mengenai
telapak kaki Maha Deva di permulaan jalan,
Seorang kawan (gadis) kami mula menangis teresak-esak dan
Bergolek di katil yang bertaburan bunga tanpa sedar diri
Lalu jatuh di lantai dan terlantar seperti tidak berlaku apa-apa.
Inilah sifat dia yang menakjubkan.
Wahai sahabat ku, Sila bangun dan menyertai kami.

Terjemahan: Dr. Malavizhi Sinayah, (2019)
तिरुवॅम्पावै

(शक्ति का चमत्कार)


भक्ति परम्परा में तिरुवॅम्पावै का विशिष्ट स्थान है। तिरु-श्री, ऍम-हमारा, पावै-स्त्री(यहॉं उमा देवी) पावा - पावै - पवित्र करनेवाला अर्थ भी लिया जाता है। कहा जाता है कि ये पद तिरुवण्णामलै में मार्गशीर्ष माह में रचित हैं। इस गीत से सम्बद्ध परम्परा इस प्रकार है- प्रातःकाल कन्यायें मार्गशीर्ष महीने में स्नान करने तथा भगवान के मंदिर में जाकर स्तुति करने के लिए घर से निकलती हैं। जाते-जाते सखियों को जगाती हैं। इस ‘‘मार्गलि़ नीराडल‘‘ अर्थात् मार्गशीर्ष मास का आनुष्ठानिक पारम्परिक स्नान कहते हैं। सभी पद कोमल भावनाओं से भरे हैं। यहॉं कन्याओं के लिए आराध्य, पार्वती के माध्यम से शिव हैं। पहले नींद से जगी कन्या दूसरों को जगाती है और वे सब मिलकर शिव की आराधना करती हैं। इसे शिव-शक्ति उपासना भी कहते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलनेवाले इन पदों को तमिल प्रदेश के भक्त आज भी श्रद्धा के साथ गाते हैं।
(एक सखी जाग गई। उसकी ‘महादेव स्तुति‘ हर कहीं गूंज रही है। उस मधुर संगीत को सुनकर सोई हुई सखी जागकर भावावेश में आती है, और मूर्छित अवस्था में शय्या पर पड़ी है। गानेवाली सखी प्रेमाभिभूत होकर ईश की स्तुति कर रही है। वह दूसरी सखी को गलत समझती है कि जागे बिना बहाना कर रही है। निकट आकर देखने पर उसकी दयनीय स्थिति पर व्याकुल हो जाती है।)

हम आदि अंतहीन दिव्य ज्योति की स्तुति गाते हुए आ रही हैं।
तीक्ष्ण नयनोंवाली सखी!
इसे श्रवण करने के बाद भी तुम सोती रहेगी?
क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? महादेव के उत्कृष्ट
श्रीचरणों के कीर्ति-गान गली-गली में प्रतिध्वनित होते हैं।
उस मधुर गीत को सुनकर कोई (सखी) भावावेश में आकर
सिसक सिसक कर रो पड़ी। कोई मूर्छित अवस्था में शय्या पर पड़ी है।
यह कैसी दशा है? क्या कहें, सखी। तुम भी
उस परमानंद को प्राप्त करने हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 1996
07 तिरुवॆम्पावै
शक्तिदेव्याः प्रशंसा
ऎम्पावाय् इति अन्तपदत्वात् एते तिरुवॆम्पावै इत्युच्यन्ते । पावै शब्दस्य अर्थः प्रतिमा इति। ईदृशाः पावै गीता बहवः सन्ति । कन्याः उत्तमपतिं इच्छन् मार्गशीर्ष मासे उमादेवीं पूजयन्ति। तदङ्गत्वेन ते यदा स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति तदा तत्र उमादेव्याः सैकतप्रतिमां रचयित्वा अर्चन्ति। तदवसरे ये गानानि गीयन्ते ते पावै गीता इति उच्यन्ते । परन्तु, माणिक्यवाचकस्य तिरुवॆम्पावैगाने उमापूजा विषये किञ्चिदपि न उक्तम् । तस्माद्ज्ञातं यत् अम्मानै, ऊसल् इति तस्य क्रीडा गीतायाः सदृशं, अयमपि क्रीडागीतो भवेत्।

आद्यन्तरहितं अपूर्वबृहदज्योतिः यदा वयं गायामः, रोचद्दीर्घाक्षि
अङ्गने, किं त्वं स्वपिषि, किं तव कर्णौ कठिनौ। महादेवस्य पादाङ्गदप्रशंसारवः
वीथ्यासु यदा अश्रूयत, तदा काचित् सखी हिकित्वा हिकित्वा आत्मानं विस्मृत्य पुष्पशय्यायाः लुठित्वा
न्यपतत्, प्रज्ञाहीना आसीत्। अहो आश्चर्यम्। अहो भक्तिः तस्याः।

भाषानुवादकः चेन्नै स्वामि. कोदण्डरामः (2011)
TIRUVEMPĀVAI
UNSER MÄDCHEN
EIN LOBPREIS AUF DIE ŠAKTI
Kundgegeben in Tiruvannamalai


Manōnmani-Šakti zur Šarvabhūtadamanī -Šakti:
Oh Mädchen, sag\\\\\\\', hörst du denn nicht,
Wie wir preisen das ehrwürd\\\\\\\'ge große Licht,
Das Licht ohne Anfang und Ende?
Und du, mit Augen so glänzend und, groß,
Sag\\\\\\\' Mädchen, Und du kannst schlafen?
Und deine Ohren, oh Mädchen, sag\\\\\\\',
Wie können Sie nur so grausam sein?
O- dort ist eine - die höret wohl
Auf der Straße\\\\\\\' den Schall uns\\\\\\\'rer Lieder
Auf des Höchsten gewaltige Füße,
Doch sie weint - weinet vor Liebes- verlangen.
Wie bewußtlos wälzt sie sich hin und her,
Liegt auf dem Blumenbette-völlig entblößt!
Geziemet sich ein solches Gebahren
Für meine Gefährtin, Mädchen?
Warum nur, sag\\\\\\\' es mir doch,
Stehst du nicht auf?
Hör\\\\\\\' doch, o höre doch, Mädchen!

Aus dem Tamil übersetzt von H.W. Schomerus, 1923
Under construction. Contributions welcome.
O lass with bright and long eyes !
Having hearkened To our hymning the rare and immense Flame That is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound Of the benedictory words in praise of the God of gods Who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her Flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Empaavaai !
Translation: T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,1995


Having heard us sing the sheer super lux oritur
Sans start nor finis none, O,Why sleep over,
Luminous long eyed girl, still?Are thine ears shut, indifferent?
Hymned are the cute kazhals of Mahadeva`s in door-front;
Ring the hymns up and down the road in tread
But oft she whimpers, rolls and turns on her floral bed,
And in reverie falls, no stir, laid up at length,hark!
What`s she truly, O, frail flock!

Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2013


Without Beginning without End flaming lumen dear and great we hymn;
as we sing having heard as though,
O, maid of lustrous long eyelashes,
are you sleeping still! Are your ears acting stone deaf!
Hearing feebly the sound of our hymns
praising
the ample anklets adorned holy feet pair of Mahadeva
up and down the street, a maid of our flock sobbed, whimpering,
from off her floral foam bed rolled and fell unconscious
on the floor in a swoon! What a piece of wonder is she, see!

Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2018

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀅𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀘𑁄𑀢𑀺𑀬𑁃 𑀬𑀸𑀫𑁆𑀧𑀸𑀝𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀝𑁆𑀝𑁂𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀴𑁆𑀢𑀝𑀗𑁆𑀓𑀡𑁆
𑀫𑀸𑀢𑁂 𑀯𑀴𑀭𑀼𑀢𑀺𑀬𑁄 𑀯𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺𑀬𑁄 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺𑀢𑀸𑀷𑁆
𑀫𑀸𑀢𑁂𑀯𑀷𑁆 𑀯𑀸𑀭𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀢𑁆𑀢𑁄𑁆𑀮𑀺𑀧𑁄𑀬𑁆
𑀯𑀻𑀢𑀺𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁂𑀝𑁆𑀝𑀮𑀼𑀫𑁂 𑀯𑀺𑀫𑁆𑀫𑀺𑀯𑀺𑀫𑁆𑀫𑀺 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀫𑁆𑀫𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑁄𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀅𑀫𑀴𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀭𑀡𑁆𑀝𑀺𑀗𑁆𑀗𑀷𑁆
𑀏𑀢𑁂𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀓𑀸𑀴𑁆 𑀓𑀺𑀝𑀦𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁂𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑁂
𑀈𑀢𑁂 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑁄𑀵𑀺 𑀧𑀭𑀺𑀘𑁂𑀮𑁄𑀭𑁆 𑀏𑁆𑀫𑁆𑀧𑀸𑀯𑀸𑀬𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

আদিযুম্ অন্দমুম্ ইল্লা অরুম্বেরুম্
সোদিযৈ যাম্বাডক্ কেট্টেযুম্ ৱাৰ‍্দডঙ্গণ্
মাদে ৱৰরুদিযো ৱন়্‌চেৱিযো নিন়্‌চেৱিদান়্‌
মাদেৱন়্‌ ৱার্গৰ়ল্গৰ‍্ ৱাৰ়্‌ত্তিয ৱাৰ়্‌ত্তোলিবোয্
ৱীদিৱায্ক্ কেট্টলুমে ৱিম্মিৱিম্মি মেয্ম্মর়ন্দু
পোদার্ অমৰিযিন়্‌মেল্ নিণ্ড্রুম্ পুরণ্ডিঙ্ঙন়্‌
এদেন়ুম্ আহাৰ‍্ কিডন্দাৰ‍্ এন়্‌ন়েযেন়্‌ন়ে
ঈদে এন্দোৰ়ি পরিসেলোর্ এম্বাৱায্


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேயென்னே
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேயென்னே
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
आदियुम् अन्दमुम् इल्ला अरुम्बॆरुम्
सोदियै याम्बाडक् केट्टेयुम् वाळ्दडङ्गण्
मादे वळरुदियो वऩ्चॆवियो निऩ्चॆविदाऩ्
मादेवऩ् वार्गऴल्गळ् वाऴ्त्तिय वाऴ्त्तॊलिबोय्
वीदिवाय्क् केट्टलुमे विम्मिविम्मि मॆय्म्मऱन्दु
पोदार् अमळियिऩ्मेल् निण्ड्रुम् पुरण्डिङ्ङऩ्
एदेऩुम् आहाळ् किडन्दाळ् ऎऩ्ऩेयॆऩ्ऩे
ईदे ऎन्दोऴि परिसेलोर् ऎम्बावाय्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಆದಿಯುಂ ಅಂದಮುಂ ಇಲ್ಲಾ ಅರುಂಬೆರುಂ
ಸೋದಿಯೈ ಯಾಂಬಾಡಕ್ ಕೇಟ್ಟೇಯುಂ ವಾಳ್ದಡಂಗಣ್
ಮಾದೇ ವಳರುದಿಯೋ ವನ್ಚೆವಿಯೋ ನಿನ್ಚೆವಿದಾನ್
ಮಾದೇವನ್ ವಾರ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವಾೞ್ತ್ತಿಯ ವಾೞ್ತ್ತೊಲಿಬೋಯ್
ವೀದಿವಾಯ್ಕ್ ಕೇಟ್ಟಲುಮೇ ವಿಮ್ಮಿವಿಮ್ಮಿ ಮೆಯ್ಮ್ಮಱಂದು
ಪೋದಾರ್ ಅಮಳಿಯಿನ್ಮೇಲ್ ನಿಂಡ್ರುಂ ಪುರಂಡಿಙ್ಙನ್
ಏದೇನುಂ ಆಹಾಳ್ ಕಿಡಂದಾಳ್ ಎನ್ನೇಯೆನ್ನೇ
ಈದೇ ಎಂದೋೞಿ ಪರಿಸೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್
Open the Kannada Section in a New Tab
ఆదియుం అందముం ఇల్లా అరుంబెరుం
సోదియై యాంబాడక్ కేట్టేయుం వాళ్దడంగణ్
మాదే వళరుదియో వన్చెవియో నిన్చెవిదాన్
మాదేవన్ వార్గళల్గళ్ వాళ్త్తియ వాళ్త్తొలిబోయ్
వీదివాయ్క్ కేట్టలుమే విమ్మివిమ్మి మెయ్మ్మఱందు
పోదార్ అమళియిన్మేల్ నిండ్రుం పురండిఙ్ఙన్
ఏదేనుం ఆహాళ్ కిడందాళ్ ఎన్నేయెన్నే
ఈదే ఎందోళి పరిసేలోర్ ఎంబావాయ్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ආදියුම් අන්දමුම් ඉල්ලා අරුම්බෙරුම්
සෝදියෛ යාම්බාඩක් කේට්ටේයුම් වාළ්දඩංගණ්
මාදේ වළරුදියෝ වන්චෙවියෝ නින්චෙවිදාන්
මාදේවන් වාර්හළල්හළ් වාළ්ත්තිය වාළ්ත්තොලිබෝය්
වීදිවාය්ක් කේට්ටලුමේ විම්මිවිම්මි මෙය්ම්මරන්දු
පෝදාර් අමළියින්මේල් නින්‍රුම් පුරණ්ඩිංඞන්
ඒදේනුම් ආහාළ් කිඩන්දාළ් එන්නේයෙන්නේ
ඊදේ එන්දෝළි පරිසේලෝර් එම්බාවාය්


Open the Sinhala Section in a New Tab
ആതിയും അന്തമും ഇല്ലാ അരുംപെരും
ചോതിയൈ യാംപാടക് കേട്ടേയും വാള്‍തടങ്കണ്‍
മാതേ വളരുതിയോ വന്‍ചെവിയോ നിന്‍ചെവിതാന്‍
മാതേവന്‍ വാര്‍കഴല്‍കള്‍ വാഴ്ത്തിയ വാഴ്ത്തൊലിപോയ്
വീതിവായ്ക് കേട്ടലുമേ വിമ്മിവിമ്മി മെയ്മ്മറന്തു
പോതാര്‍ അമളിയിന്‍മേല്‍ നിന്‍റും പുരണ്ടിങ്ങന്‍
ഏതേനും ആകാള്‍ കിടന്താള്‍ എന്‍നേയെന്‍നേ
ഈതേ എന്തോഴി പരിചേലോര്‍ എംപാവായ്
Open the Malayalam Section in a New Tab
อาถิยุม อนถะมุม อิลลา อรุมเปะรุม
โจถิยาย ยามปาดะก เกดเดยุม วาลถะดะงกะณ
มาเถ วะละรุถิโย วะณเจะวิโย นิณเจะวิถาณ
มาเถวะณ วารกะฬะลกะล วาฬถถิยะ วาฬถโถะลิโปย
วีถิวายก เกดดะลุเม วิมมิวิมมิ เมะยมมะระนถุ
โปถาร อมะลิยิณเมล นิณรุม ปุระณดิงงะณ
เอเถณุม อากาล กิดะนถาล เอะณเณเยะณเณ
อีเถ เอะนโถฬิ ปะริเจโลร เอะมปาวาย
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အာထိယုမ္ အန္ထမုမ္ အိလ္လာ အရုမ္ေပ့ရုမ္
ေစာထိယဲ ယာမ္ပာတက္ ေကတ္ေတယုမ္ ဝာလ္ထတင္ကန္
မာေထ ဝလရုထိေယာ ဝန္ေစ့ဝိေယာ နိန္ေစ့ဝိထာန္
မာေထဝန္ ဝာရ္ကလလ္ကလ္ ဝာလ္ထ္ထိယ ဝာလ္ထ္ေထာ့လိေပာယ္
ဝီထိဝာယ္က္ ေကတ္တလုေမ ဝိမ္မိဝိမ္မိ ေမ့ယ္မ္မရန္ထု
ေပာထာရ္ အမလိယိန္ေမလ္ နိန္ရုမ္ ပုရန္တိင္ငန္
ေအေထနုမ္ အာကာလ္ ကိတန္ထာလ္ ေအ့န္ေနေယ့န္ေန
အီေထ ေအ့န္ေထာလိ ပရိေစေလာရ္ ေအ့မ္ပာဝာယ္


Open the Burmese Section in a New Tab
アーティユミ・ アニ・タムミ・ イリ・ラー アルミ・ペルミ・
チョーティヤイ ヤーミ・パータク・ ケータ・テーユミ・ ヴァーリ・タタニ・カニ・
マーテー ヴァラルティョー ヴァニ・セヴィョー ニニ・セヴィターニ・
マーテーヴァニ・ ヴァーリ・カラリ・カリ・ ヴァーリ・タ・ティヤ ヴァーリ・タ・トリポーヤ・
ヴィーティヴァーヤ・ク・ ケータ・タルメー ヴィミ・ミヴィミ・ミ メヤ・ミ・マラニ・トゥ
ポーターリ・ アマリヤニ・メーリ・ ニニ・ルミ・ プラニ・ティニ・ニャニ・
エーテーヌミ・ アーカーリ・ キタニ・ターリ・ エニ・ネーイェニ・ネー
イーテー エニ・トーリ パリセーローリ・ エミ・パーヴァーヤ・
Open the Japanese Section in a New Tab
adiyuM andamuM illa aruMberuM
sodiyai yaMbadag geddeyuM faldadanggan
made falarudiyo fandefiyo nindefidan
madefan fargalalgal falddiya falddoliboy
fidifayg geddalume fimmifimmi meymmarandu
bodar amaliyinmel nindruM burandingngan
edenuM ahal gidandal enneyenne
ide endoli bariselor eMbafay
Open the Pinyin Section in a New Tab
آدِیُن اَنْدَمُن اِلّا اَرُنبيَرُن
سُوۤدِیَيْ یانبادَكْ كيَۤتّيَۤیُن وَاضْدَدَنغْغَنْ
ماديَۤ وَضَرُدِیُوۤ وَنْتشيَوِیُوۤ نِنْتشيَوِدانْ
ماديَۤوَنْ وَارْغَظَلْغَضْ وَاظْتِّیَ وَاظْتُّولِبُوۤیْ
وِيدِوَایْكْ كيَۤتَّلُميَۤ وِمِّوِمِّ ميَیْمَّرَنْدُ
بُوۤدارْ اَمَضِیِنْميَۤلْ نِنْدْرُن بُرَنْدِنغَّنْ
يَۤديَۤنُن آحاضْ كِدَنْداضْ يَنّْيَۤیيَنّْيَۤ
اِيديَۤ يَنْدُوۤظِ بَرِسيَۤلُوۤرْ يَنباوَایْ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀɑ:ðɪɪ̯ɨm ˀʌn̪d̪ʌmʉ̩m ʲɪllɑ: ˀʌɾɨmbɛ̝ɾɨm
so:ðɪɪ̯ʌɪ̯ ɪ̯ɑ:mbɑ˞:ɽʌk ke˞:ʈʈe:ɪ̯ɨm ʋɑ˞:ɭðʌ˞ɽʌŋgʌ˞ɳ
mɑ:ðe· ʋʌ˞ɭʼʌɾɨðɪɪ̯o· ʋʌn̺ʧɛ̝ʋɪɪ̯o· n̺ɪn̺ʧɛ̝ʋɪðɑ:n̺
mɑ:ðe:ʋʌn̺ ʋɑ:rɣʌ˞ɻʌlxʌ˞ɭ ʋɑ˞:ɻt̪t̪ɪɪ̯ə ʋɑ˞:ɻt̪t̪o̞lɪβo:ɪ̯
ʋi:ðɪʋɑ:ɪ̯k ke˞:ʈʈʌlɨme· ʋɪmmɪʋɪmmɪ· mɛ̝ɪ̯mmʌɾʌn̪d̪ɨ
po:ðɑ:r ˀʌmʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪn̺me:l n̺ɪn̺d̺ʳɨm pʊɾʌ˞ɳɖɪŋŋʌn̺
ʲe:ðe:n̺ɨm ˀɑ:xɑ˞:ɭ kɪ˞ɽʌn̪d̪ɑ˞:ɭ ʲɛ̝n̺n̺e:ɪ̯ɛ̝n̺n̺e:
ʲi:ðe· ʲɛ̝n̪d̪o˞:ɻɪ· pʌɾɪse:lo:r ʲɛ̝mbɑ:ʋɑ:ɪ̯
Open the IPA Section in a New Tab
ātiyum antamum illā arumperum
cōtiyai yāmpāṭak kēṭṭēyum vāḷtaṭaṅkaṇ
mātē vaḷarutiyō vaṉceviyō niṉcevitāṉ
mātēvaṉ vārkaḻalkaḷ vāḻttiya vāḻttolipōy
vītivāyk kēṭṭalumē vimmivimmi meymmaṟantu
pōtār amaḷiyiṉmēl niṉṟum puraṇṭiṅṅaṉ
ētēṉum ākāḷ kiṭantāḷ eṉṉēyeṉṉē
ītē entōḻi paricēlōr empāvāy
Open the Diacritic Section in a New Tab
аатыём антaмюм ыллаа арюмпэрюм
соотыйaы яaмпаатaк кэaттэaём ваалтaтaнгкан
маатэa вaлaрютыйоо вaнсэвыйоо нынсэвытаан
маатэaвaн вааркалзaлкал ваалзттыя ваалзттолыпоой
витываайк кэaттaлюмэa выммывыммы мэйммaрaнтю
поотаар амaлыйынмэaл нынрюм пюрaнтынгнгaн
эaтэaнюм аакaл кытaнтаал эннэaеннэa
итэa энтоолзы пaрысэaлоор эмпааваай
Open the Russian Section in a New Tab
ahthijum a:nthamum illah a'rumpe'rum
zohthijä jahmpahdak kehddehjum wah'lthadangka'n
mahtheh wa'la'ruthijoh wanzewijoh :ninzewithahn
mahthehwan wah'rkashalka'l wahshththija wahshththolipohj
wihthiwahjk kehddalumeh wimmiwimmi mejmmara:nthu
pohthah'r ama'lijinmehl :ninrum pu'ra'ndingngan
ehthehnum ahkah'l kida:nthah'l ennehjenneh
ihtheh e:nthohshi pa'rizehloh'r empahwahj
Open the German Section in a New Tab
aathiyòm anthamòm illaa aròmpèròm
çoothiyâi yaampaadak kèètdèèyòm vaalhthadangkanh
maathèè valharòthiyoo vançèviyoo ninçèvithaan
maathèèvan vaarkalzalkalh vaalzththiya vaalzththolipooiy
viithivaaiyk kèètdalòmèè vimmivimmi mèiymmarhanthò
poothaar amalhiyeinmèèl ninrhòm pòranhdingngan
èèthèènòm aakaalh kidanthaalh ènnèèyènnèè
iithèè ènthoo1zi pariçèèloor èmpaavaaiy
aathiyum ainthamum illaa arumperum
cioothiyiai iyaampaataic keeitteeyum valhthatangcainh
maathee valharuthiyoo vanceviyoo nincevithaan
maatheevan varcalzalcalh valziththiya valziththolipooyi
viithivayiic keeittalumee vimmivimmi meyimmarhainthu
poothaar amalhiyiinmeel ninrhum purainhtingngan
eetheenum aacaalh citainthaalh enneeyiennee
iithee einthoolzi pariceeloor empaavayi
aathiyum a:nthamum illaa arumperum
soathiyai yaampaadak kaeddaeyum vaa'lthadangka'n
maathae va'laruthiyoa vanseviyoa :ninsevithaan
maathaevan vaarkazhalka'l vaazhththiya vaazhththolipoay
veethivaayk kaeddalumae vimmivimmi meymma'ra:nthu
poathaar ama'liyinmael :nin'rum pura'ndingngan
aethaenum aakaa'l kida:nthaa'l ennaeyennae
eethae e:nthoazhi parisaeloar empaavaay
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.