• عربي /
    அரபி
تُوۤدُدَيْیَسيَوِ یَنْوِدَيْیيَۤرِیُوۤرْ تُووٕنْمَدِسُودِكْ
كادُدَيْیَسُدَ لَيْبُّودِبُوسِیيَنْ نُضَّنغْغَوَرْغَضْوَنْ
يَۤدُدَيْیَمَلَ رانْمُنَيْ ناتْبَنِنْ ديَۤتَّوَرُضْسيَیْدَ
بِيدُدَيْیَبِرَ مابُرَميَۤوِیَ بيَمّانِوَنَنْدْريَۤ.


Go to Original Page
சிற்பி