• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေထာတုတဲယေစ့ဝိ ယန္ဝိတဲေယရိေယာရ္ ထူေဝ့န္မထိစူတိက္
ကာတုတဲယစုတ လဲပ္ေပာ့တိပူစိေယ့န္ နုလ္လင္ကဝရ္ကလ္ဝန္
ေအတုတဲယမလ ရာန္မုနဲ နာတ္ပနိန္ ေထထ္ထဝရုလ္ေစ့ယ္ထ
ပီတုတဲယပိရ မာပုရေမဝိယ ေပ့မ္မာနိဝနန္ေရ.
Go to Original Page
சிற்பி