• देवनागरी /
    தேவநாகரி
तोडुडैयसॆवि यऩ्विडैयेऱियोर् तूवॆण्मदिसूडिक्
काडुडैयसुड लैप्पॊडिबूसियॆऩ् ऩुळ्ळङ्गवर्गळ्वऩ्
एडुडैयमल राऩ्मुऩै नाट्पणिन् देत्तवरुळ्सॆय्द
पीडुडैयबिर माबुरमेविय पॆम्माऩिवऩण्ड्रे.
Go to Original Page
சிற்பி