• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ತೋಡುಡೈಯಸೆವಿ ಯನ್ವಿಡೈಯೇಱಿಯೋರ್ ತೂವೆಣ್ಮದಿಸೂಡಿಕ್
ಕಾಡುಡೈಯಸುಡ ಲೈಪ್ಪೊಡಿಬೂಸಿಯೆನ್ ನುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಏಡುಡೈಯಮಲ ರಾನ್ಮುನೈ ನಾಟ್ಪಣಿನ್ ದೇತ್ತವರುಳ್ಸೆಯ್ದ
ಪೀಡುಡೈಯಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
Go to Original Page
சிற்பி