• മലയാളം /
    மலையாளம்
തോടുടൈയചെവി യന്‍വിടൈയേറിയോര്‍ തൂവെണ്മതിചൂടിക്
കാടുടൈയചുട ലൈപ്പൊടിപൂചിയെന്‍ നുള്ളങ്കവര്‍കള്വന്‍
ഏടുടൈയമല രാന്‍മുനൈ നാട്പണിന്‍ തേത്തവരുള്‍ചെയ്ത
പീടുടൈയപിര മാപുരമേവിയ പെമ്മാനിവനന്‍റേ.
Go to Original Page
சிற்பி