• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තෝඩුඩෛයසෙවි යන්විඩෛයේරියෝර් තූවෙණ්මදිසූඩික්
කාඩුඩෛයසුඩ ලෛප්පොඩිබූසියෙන් නුළ්ළංගවර්හළ්වන්
ඒඩුඩෛයමල රාන්මුනෛ නාට්පණින් දේත්තවරුළ්සෙය්ද
පීඩුඩෛයබිර මාබුරමේවිය පෙම්මානිවනන්‍රේ.
Go to Original Page
சிற்பி