• తెలుగు /
    தெலுங்கு
తోడుడైయసెవి యన్విడైయేఱియోర్ తూవెణ్మదిసూడిక్
కాడుడైయసుడ లైప్పొడిబూసియెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
ఏడుడైయమల రాన్మునై నాట్పణిన్ దేత్తవరుళ్సెయ్ద
పీడుడైయబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
Go to Original Page
சிற்பி