• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အဲန္ထု ကရထ္ထနဲ ယာနဲ မုကထ္ထနဲ
အိန္ထိ နိလမ္ပိရဲ ေပာလုမ္ ေအ့ယိရ္ရနဲ
နန္ထိ မကန္ရနဲ ညာနက္ ေကာ့လုန္ထိနဲပ္
ပုန္ထိယိလ္ ဝဲထ္ထတိ ေပာရ္ရုကိန္ ေရေန.
Go to Original Page
சிற்பி