• देवनागरी /
    தேவநாகரி
ऐन्दु करत्तऩै याऩै मुहत्तऩै
इन्दि ऩिळम्बिऱै पोलुम् ऎयिट्रऩै
नन्दि महण्ड्रऩै ञाऩक् कॊऴुन्दिऩैप्
पुन्दियिल् वैत्तडि पोट्रुहिण्ड्रेऩे.
Go to Original Page
சிற்பி