• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಐಂದು ಕರತ್ತನೈ ಯಾನೈ ಮುಹತ್ತನೈ
ಇಂದಿ ನಿಳಂಬಿಱೈ ಪೋಲುಂ ಎಯಿಟ್ರನೈ
ನಂದಿ ಮಹಂಡ್ರನೈ ಞಾನಕ್ ಕೊೞುಂದಿನೈಪ್
ಪುಂದಿಯಿಲ್ ವೈತ್ತಡಿ ಪೋಟ್ರುಹಿಂಡ್ರೇನೇ.
Go to Original Page
சிற்பி