• മലയാളം /
    மலையாளம்
ഐന്തു കരത്തനൈ യാനൈ മുകത്തനൈ
ഇന്തി നിളംപിറൈ പോലും എയിറ്റനൈ
നന്തി മകന്‍റനൈ ഞാനക് കൊഴുന്തിനൈപ്
പുന്തിയില്‍ വൈത്തടി പോറ്റുകിന്‍ റേനേ.
Go to Original Page
சிற்பி