• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඓන්දු කරත්තනෛ යානෛ මුහත්තනෛ
ඉන්දි නිළම්බිරෛ පෝලුම් එයිට්‍රනෛ
නන්දි මහන්‍රනෛ ඥානක් කොළුන්දිනෛප්
පුන්දියිල් වෛත්තඩි පෝට්‍රුහින්‍රේනේ.
Go to Original Page
சிற்பி