• తెలుగు /
    தெலுங்கு
ఐందు కరత్తనై యానై ముహత్తనై
ఇంది నిళంబిఱై పోలుం ఎయిట్రనై
నంది మహండ్రనై ఞానక్ కొళుందినైప్
పుందియిల్ వైత్తడి పోట్రుహిండ్రేనే.
Go to Original Page
சிற்பி