• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

စာေလာကမ္ အာထိ စရိယာ ထိယိရ္ေပ့ရုမ္
စာေလာကမ္ စာမီပမ္ ထင္ကုမ္ ကိရိယဲယာလ္
စာေလာကမ္ ေစရိလ္ ဝလိအာကုမ္ စာရူပမ္
ပာေလာက မိလ္လာပ္ ပရနုရု အာေမ.
Go to Original Page
சிற்பி