• German/
    யேர்மன்
zahlohkam ahthi za'rijah thijirperum
zahlohkam zahmihpam thangkum ki'rijäjahl
zahlohkam zeh'ril washiahkum zah'ruhpam
pahlohka millahp pa'ranuru ahmeh.
Go to Original Page
சிற்பி