• देवनागरी /
    தேவநாகரி
सालोहम् आदि सरिया तियिऱ्पॆऱुम्
सालोहम् सामीबम् तङ्गुम् किरियैयाल्
सालोहम् सेरिल् वऴिआहुम् सारूबम्
पालोह मिल्लाप् परऩुऱु आमे.
Go to Original Page
சிற்பி