• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಸಾಲೋಹಂ ಆದಿ ಸರಿಯಾ ತಿಯಿಱ್ಪೆಱುಂ
ಸಾಲೋಹಂ ಸಾಮೀಬಂ ತಂಗುಂ ಕಿರಿಯೈಯಾಲ್
ಸಾಲೋಹಂ ಸೇರಿಲ್ ವೞಿಆಹುಂ ಸಾರೂಬಂ
ಪಾಲೋಹ ಮಿಲ್ಲಾಪ್ ಪರನುಱು ಆಮೇ.
Go to Original Page
சிற்பி